Báo Công lý
Thứ Ba, 17/9/2019

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng Trung ương

13/10/2015 15:59 UTC+7
(Công lý) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra từ ngày 13-15/10.

Nhân dịp này, ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí về những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2010-2015; những định hướng và khâu đột phá của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ tới.

- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015?

Ông Đào Ngọc Dung: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là Đảng bộ có vai trò, vị trí rất quan trọng, Đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hiện nay, có 63 Đảng bộ trực thuộc với hơn 63.000 vạn đảng viên, 680.000 công chức, viên chức và người lao động. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phần đông được đào tạo cơ bản, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cao; có tư tưởng, lập trường vững vàng, hầu hết đã trải qua hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực; được tiếp cận thông tin nhanh và chính xác, nỗ lực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng Trung ương

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

5 năm qua, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác; cơ bản đạt và vượt bảy nhóm chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ lần thứ XI đề ra. Nổi bật là:

Các cấp ủy đã chủ động lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng; tham mưu quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước và hoạt động của các đoàn thể nhân dân, góp phần tích cực xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ở các cơ quan Trung ương.

Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề đang vướng mắc, mới nảy sinh từ thực tiễn, đồng thời lựa chọn được những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá trong từng năm. Sự phối hợp của Đảng ủy Khối và các cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương được tăng cường, thường xuyên và mật thiết hơn.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối có nhiều chuyển biến rõ rệt; vai trò, vị thế, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; sinh hoạt đảng đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới và thực chất hơn. Đoàn kết trong Đảng bộ, trong các cấp ủy được chú trọng và tăng cường. Đội ngũ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng từng bước được kiện toàn, nâng cao về chất lượng.

Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần cảnh báo, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương.

Từ thực tiễn rút ra bài học xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2010-2015 chính là sự đoàn kết, nhất trí, phát huy dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng phù hợp với đặc thù từng loại hình và nhiệm vụ chính trị, đề cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác của cấp ủy đảng; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, giải quyết.

Tuy nhiên, Đảng bộ cũng nhận thấy phải tập trung khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm như: Việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế, ý thức trách nhiệm và năng lực công tác của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về chính trị, tư tưởng ở một số Đảng bộ, Chi bộ chưa kịp thời, thiếu sâu sát, còn hình thức. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW ở một số đơn vị, có một số mặt chưa tạo chuyển biến rõ rệt; trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa được đề cao.

Việc phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, duy trì nền nếp, kỷ cương nguyên tắc sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất ở một số Đảng bộ, cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chậm được đổi mới, vai trò tổ chức đảng, vai trò cấp ủy có nơi còn bị xem nhẹ. Việc phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác cán bộ, xây dựng Đảng có nơi, có lúc còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

Ông Đào Ngọc Dung: Đảng bộ đã tập trung quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, sáng tạo 3 nội dung cấp bách và 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay,” coi đây là thời cơ để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ đã xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tình trạng suy thoái trong cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, xây dựng tập thể các cấp ủy đảng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, từ chi bộ; duy trì và thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng.

Quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 được tiến hành đồng bộ với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng Chi bộ, công tác tư tưởng; thống nhất lựa chọn, lấy thực hành đạo đức công vụ làm trọng tâm, lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm và cán bộ, đảng viên là chủ thể để tạo chuyển biến căn bản trong cả nhận thức và hành động.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực với bốn nội dung chủ yếu: (1) Tập trung tổ chức các hoạt động, hội nghị, hội thảo, tọa đàm từ chi bộ đến cấp trên cơ sở và cấp Khối với chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ; từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; tuyên dương, khen thưởng nhằm nhân rộng gương người tốt, việc tốt, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; (2) Thực hiện việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức từ Chi bộ; (3) Tổ chức sinh hoạt định kỳ của Chi bộ và đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, gắn với học tập và làm theo Bác từng chuyên đề hằng năm; (4) Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 03 ở cơ sở, đôn đốc giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai quyết liệt “Năm nâng cao chất lượng chi bộ.” Qua đó tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; tổ chức tuyên dương hàng nghìn Chi bộ và Bí thư Chi bộ tiêu biểu tạo hiệu ứng lan tỏa tốt trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Khối chủ động phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở một số cơ quan Trung ương xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống và trong việc chấp hành các quy định của Đảng.

Từ năm 2012 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lập 35 đoàn kiểm tra, giám sát về triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng; làm việc với Ban cán sự đảng, Đảng đoàn và lãnh đạo của 21 Ban, Bộ, ngành Trung ương để phối hợp công tác trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, kịp thời nắm tình hình và tháo gỡ những vướng mắc ở cơ sở.

Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối kiểm tra 1.034 tổ chức đảng cấp dưới và 7.290 đảng viên; giám sát 948 tổ chức đảng, 7.134 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 886 tổ chức đảng cấp dưới. Qua đó, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, kịp thời nắm tình hình và giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời phát hiện nhân tố mới để nhân rộng.

Nhìn tổng quát cho thấy việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng vào những chuyển biến khá toàn diện trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.

Các Đảng bộ, Chi bộ và cán bộ, đảng viên, quần chúng đã thực hiện nghiêm túc hơn trong việc nêu gương; ý thức, trách nhiệm, sự mẫn cán được nâng lên; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, việc sử dụng xe công, tiết kiệm điện, nước, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến hội họp, đi công tác được thực hiện tốt hơn; góp phần nhận diện, cảnh báo, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương.

- Ông có thể cho biết những định hướng và khâu đột phá của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong nhiệm kỳ tới là gì?

Ông Đào Ngọc Dung: Nhiệm kỳ 2015-2020, bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục tạo ra nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển; đồng thời có nhiều khó khăn, phức tạp tác động mạnh đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ Khối.

Trước yêu cầu mới đòi hỏi mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở Trung ương nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn vinh dự và trách nhiệm của bản thân, chủ động hoàn thiện mình hơn nữa, nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu của Đảng và nguyện vọng của nhân dân.

Với quyết tâm chính trị, kế thừa và phát huy kết quả đạt được, toàn Đảng bộ Khối xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ và chủ đề của Đại hội lần thứ XII là: Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Để thực hiện được mục tiêu chung đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ cần: Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phấn đấu để các cấp ủy và tổ chức đảng thực sự là “Trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị, chỗ dựa vững chắc của cơ quan, đơn vị và cấp trên.” Kiên quyết, kiên trì và tổ chức thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, trong đó lựa chọn, xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, điều chỉnh linh hoạt, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với phát huy dân chủ ngay từ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Nghị quyết 01 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng chi bộ, khắc phục cho được bệnh coi nhẹ công tác đảng, coi nhẹ sinh hoạt đảng, nặng về chuyên môn thuần túy đang hiện hữu ở một số cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy đảng với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cũng sẽ tập trung 4 trọng tâm đột phá sau: (1) Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; (2) Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng chi bộ; (3) Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; (4) Tăng cường phối hợp công tác giữa cấp ủy với Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

- Xin trân trọng cảm ơn ông.

PV
Bạn đang đọc bài viết Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng Trung ương tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật