10 nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết 2021 của Toà án nhân dân

Phong Vân - Tống Toàn | 21/12/2020, 16:40

Chiều 21/12, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC trình bày Nghị quyết của Ban cán sự đảng TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của các Tòa án nhân dân.

Nghị quyết đặt ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể:

1. Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là những nội dung liên quan đến công tác tư pháp. Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác Tòa án; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Các Tòa án căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 được đề ra tại Nghị quyết này; quán triệt và thực hiện quyết liệt 14 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình đề ra những giải pháp để khắc phục các hạn chế, thiếu sót của năm trước, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm mà thực tiễn đang đặt ra đối với Tòa án.

2. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, gia đình và người chưa thành niên, hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội, của Tòa án nhân dân tối cao về công tác giải quyết, xét xử các loại vụ, việc. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng xét xử; đảm bảo phán quyết của Tòa án phải nghiêm minh, công bằng, đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động nghiệp vụ do nguyên nhân chủ quan của Tòa án; thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự. Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Chủ động xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp.

Tổ chức thực hiện nghiêm Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong giải quyết các vụ, việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính.

img_20201221_155643.jpg
Đồng chí Lê Hồng Quang,  Phó Chánh án Thường trực TANDTC trình bày Nghị quyết của Ban cán sự đảng TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của các Tòa án nhân dân.

3. Chủ động, tích cực thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tổ chức xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu thu hồi tài sản tham nhũng. Qua công tác xét xử, làm rõ trách nhiệm của công tác quản lý, những bất cập của cơ chế, chính sách hay chồng chéo của pháp luật để chủ động đề xuất cho Ðảng, Quốc hội hoặc kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan hữu quan áp dụng biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết các loại vụ án theo Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

4. Nâng cao chất lượng, tỉ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót nghiệp vụ trong quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ án. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao trong công tác giám đốc thẩm, tái thẩm các loại vụ, việc thuộc thẩm quyền.

5. Tăng cường xây dựng thể chế và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn xét xử làm cơ sở cho việc xây dựng, ban hành các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, phát triển án lệ và giải đáp kịp thời các vướng mắc về nghiệp vụ.

6. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”.

6.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; thực hiện hiệu quả 14 giải pháp đột phá trong công tác tổ chức cán bộ được đề ra tại Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 14/5/2018 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao. Hoàn thiện các quy định, quy chế trong công tác tổ chức cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức, thi tuyển chọn các chức danh lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân.

6.2. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh những đơn vị, cá nhân có vi phạm theo quy định. Thực hiện nghiêm Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân; đặc biệt là, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán Việt Nam. Nghiên cứu, đề xuất những nội dung cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

6.3. Hoàn thiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân và trình Bộ Chính trị trong quý II/2021. Trên cơ sở đó, hoàn thiện các văn bản trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới về tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân và tổ chức thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

6.4. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với yêu cầu quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của Tòa án nhân dân; nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học; củng cố đội ngũ giảng viên cơ hữu của Học viện Tòa án; chú trọng đào tạo nghiệp vụ xét xử, đào tạo chức vụ, chức danh theo quy định; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng Hòa giải viên. Tiếp tục duy trì và đổi mới tập huấn bằng hình thức trực tuyến, đào tạo thông qua việc rút kinh nghiệm công tác xét xử; thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là tập huấn các văn bản pháp luật mới, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng xét xử cho Thẩm phán, Hội thẩm; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và các kiến thức xã hội, khả năng sử dụng các kỹ thuật tiên tiến cho Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Tòa án các cấp. Có cơ chế, giải pháp để động viên cán bộ, công chức, viên chức tự nghiên cứu học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

6.5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì công lý” sôi động, sáng tạo, thực chất, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Tòa án. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá, bình xét thi đua, làm cho công tác này thực sự trở thành động lực khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thường xuyên rà soát, kịp thời vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các Tòa án nhân dân. Quan tâm khen thưởng cho người lao động trực tiếp, nhất là các chức danh tư pháp. Việc khen thưởng các cá nhân lãnh đạo phải gắn liền với thành tích của đơn vị,

7. Tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, trước hết là quan hệ song phương với các đối tác chiến lược, quan trọng và các nước trong khu vực theo đúng định hướng công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong vai trò là Chủ tịch Hội đồng Chánh án các nước ASEAN nhiệm kỳ 2020-2021; tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế năm 2021 theo các nội dung đã được xác định tại Đề án công tác đối ngoại của Tòa án nhân dân giai đoạn 2017- 2021; tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp quốc tế; thực hiện tốt các dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm tranh thủ nguồn tài trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án. Nghiên cứu và đề xuất phương án đào tạo cán bộ để chuẩn bị tốt nguồn nhân lực tham gia vào các định chế, thiết chế tài phán quốc tế trong quá trình hội nhập.

8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động quản lý, điều hành; tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu xét xử và công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để tích hợp, chia sẻ các dịch vụ công trực tuyến của Tòa án nhân dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia tạo cơ sở hướng tới xây dựng Tòa án điện tử.

9. Tiếp tục đầu tư xây dựng, bảo tồn, cải tạo trụ sở, trang thiết bị làm việc của Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân các cấp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Siết chặt kỷ luật tài chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong chi tiêu, quản lý ngân sách của các đơn vị dự toán. Quản lý và sử dụng ngân sách được giao đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án.

10. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như về tổ chức, hoạt động của Tòa án.

Bài liên quan
10 nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2021
Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án 2021 đã nêu rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án 2021.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
10 nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết 2021 của Toà án nhân dân