Đại hội XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với đất nước

Nhóm PV | 26/01/2021, 10:36

Sáng nay 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Hà Nội với sự tham gia của 1.587 đại biểu.

Dự đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên uỷ viên BCH Trung ương Đảng từ khoá III đến khoá VII, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ đã đến dự Đại hội.

vna_potal_phien_hop_tru_bi_dai_hoi_dang_toan_quoc_lan_thu_xiii_stand-2-.jpg

Mở đầu phiên khai mạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, Đại hội sẽ kiểm điểm việc thực hiện Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm đổi mới, quyết định nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới…; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành T.Ư khoá XII và bầu Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII.

Trách nhiệm lịch sử to lớn

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày diễn văn khai mạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: Trong không khí mùa xuân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đảng ta là đội tiền phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Mỗi Đảng viên là một đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, cuảnhân dân lao động và của dân tộc ta.

thutuong_khai_mac_10.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và BCH Trung ương khoá XII, Thủ tướng nhiệt liệt chào mừng cho 1.578 đại biểu dại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước về dự Đại hội. Các đồng chí là những đảng viên ưu tú được bầu chọn, tiêu biểu cho trí tuệ, niềm tin và sự thống nhất ý chí, hành động, quyết tâm, khắc phục vươn lên và sức mạnh đoàn kết của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Thủ tướng Nguyễn Xuân nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần được giải quyết. Tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đối khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ có tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới.

"Cán bộ, đảng viên và nhân dân mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", Thủ tướng khẳng định.

Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt nhiều thành quả quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020.

Đồng thời ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, những vấn đề cần khắc phục, vượt qua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

daibieu-km.jpg

Vì vậy, theo Thủ tướng, "Trong bối cảnh đó, Đại hội XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước".

Cùng với đó, với quan điểm, nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, kiên định niềm tin vào Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng đảng và sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành TƯ Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành Điều lệ đảng. Đặc biệt, Đại hội bầu vào Ban chấp hành TƯ khoá XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, xứng đáng được nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

Thành tựu to lớn và sự nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí khẳng định, việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII lần này đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, dự thảo các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng dân", hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

dhxiii-tbt.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, 5 năm qua, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đất nước phát triển nhanh và bền vững, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Kinh tế nước ta duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng 5,9%). Nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ các năm trước đã được tập trung giải quyết và đạt những kết quả bước đầu. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện ba đột phá chiến lược đạt được những kết quả quan trọng. Chính trị, xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam... có nhiều chuyển biến tích cực, có mặt khá nổi bật.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nhiều vấn đề phức tạp được đặt ra và thực hiện từ những năm trước, nhưng hiệu quả còn thấp, trong nhiệm kỳ này đã có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt những kết quả cụ thể, rõ rệt. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Bài liên quan
Thủ tướng cho ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với đất nước