BHXH Việt Nam triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA)

Minh Anh | 18/12/2020, 15:20

Mới đây, BHXH Việt Nam đã thông qua Kế hoạch số 3986/KH-BHXH về việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên cơ sở phân công, phối hợp, chỉ đạo, điều hành trong toàn Ngành và phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung công việc có liên quan.

Với mục tiêu thực hiện đầy đủ, hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA theo đúng chức năng nhiệm vụ; BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục bám sát các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và cụ thể hóa các nhiệm vụ cơ bản.

Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA, Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của BHXH Việt Nam đối với công chức, viên chức trong toàn Ngành, các chủ sử dụng lao động, người lao động và các chủ thể tham gia BHXH thông qua các phương tiện truyền thông của Ngành (Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, hệ thống Cổng thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố, Tạp chí BHXH, các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, các lớp tập huấn, hội thảo,...) nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết và những công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả cũng như hạn chế tối thiểu các thách thức mà việc thực hiện Hiệp định EVFTA mang lại.

Đi kèm với đó, cần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến các cấp, các ngành, người lao động và nhân dân, đặc biệt quan tâm đến người sử dụng lao động và người lao động thuộc khu vực kinh tế tư nhân; tập trung tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và lợi ích, vai trò, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tổ chức tư vấn, giải đáp về chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài ở Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt đối với những đối tượng chịu sự ảnh hưởng trực tiếp khi Việt Nam ký kết Hiệp định EVFTA với EU.

Đối với công tác xây dựng pháp luật, thể chế; BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải rà soát các quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của BHXH Việt Nam để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với Hiệp định EVFTA nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các cam kết, nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA. 

Phối hợp với các tổ chức ASXH của các quốc gia thành viên EVFTA nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp thực thi các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA có liên quan đến lĩnh vực ASXH trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của BHXH Việt Nam. Tham gia đàm phán và thực hiện các Hiệp định song phương về BHXH, BHYT tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài dễ dàng tiếp cận các chế độ, chính sách ASXH, cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài; thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài. 

Về vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực, các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường phối hợp có hiệu quả giữa các đơn vị trong và ngoài Ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngoài ra cũng cần đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Chú trọng việc rà soát, cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam, kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh thêm các thủ tục hành chính ngoài quy định. Tiếp tục chuẩn hóa, hoàn thiện thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng.

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nổi, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính liên quan đến "cấu phần nộp BHXH” nhằm nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và BHXH” đạt mục tiêu Chính phủ đề ra (định hướng đến năm 2021 lên 30 đến 40 bậc so với công bố báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2018). 

Thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu và các giải pháp vận động khuyến khích phát triển đấy mạnh thanh toán điện tử (theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ); phấn đấu đến năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất,... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ). Triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành BHXH, phấn đấu đến năm 2021 hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu của các bộ ngành để liên thông thực hiện các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Ngành BHXH chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT trong điều kiện thực thi Hiệp định EVFTA. Tăng cường hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng dịch vụ của BHXH Việt Nam.

Thu hút các nguồn tài trợ cho đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Nâng cao trình độ ngoại ngữ của công chức, viên chức thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Cũng theo kế hoạch, để đảm bảo thực hiện chính sách ASXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tích cực tham gia với Bộ LĐ-TB&XH và các tổ chức chính trị- xã hội trong việc tiếp tục đánh giá, định lượng các tác động của Hiệp định EVFTA đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội... và việc xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách về hỗ trợ tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm, trợ cấp thất nghiệp để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững trong quá trình cạnh tranh. Tham gia với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nghiên cứu, sửa đổi Bộ Luật Lao động theo cam kết tại Hiệp định EVFTA. 

Đi kèm với đó, cần tiếp tục mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp.. Nghiên cứu, tham gia với cơ quan có thẩm quyền về xây dựng chính sách điều chỉnh lương hưu phù hợp với quy định của Luật BHXH khi thực hiện chế độ tiền lương mới. 

Tham gia với Bộ Y tế trong việc xây dựng và thực hiện chính sách đảm bảo điều kiện và sức khỏe tại nơi làm việc cho người lao động. Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, xây dựng lộ trình điều chỉnh mức đóng BHYT gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. 

BHXH Việt Nam giao Vụ Hợp tác Quốc tế là đơn vị đầu mối, phối hợp các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh trong việc triển khai, đôn đốc, theo dõi thực hiện Kế hoạch; phối hợp với cơ quan đầu mối quốc gia trong việc thực thi Hiệp định EVFTA. 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí theo quy định từ nguồn chi phí quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hàng năm được BHXH Việt Nam giao cho các đơn vị. 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục của Kế hoạch này tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch vào Báo cáo hàng năm theo quy định của Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của BHXH Việt Nam, gửi Vụ Hợp tác Quốc tế để tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện của BHXH Việt Nam gửi Bộ Công Thương tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH tỉnh nghiệm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam (qua Vụ Hợp tác Quốc tế) để xem xét, giải quyết.

Bài liên quan
Tích hợp thông tin về BHXH vào thẻ Căn cước công dân
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tích hợp thông tin trên Thẻ Căn cước công dân (theo Văn bản số 395/TB-VPCP), chỉ đạo triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
BHXH Việt Nam triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA)