Doanh nghiệp - Doanh nhân

BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Minh Anh 28/02/2024 - 10:07

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 452/KH-BHXH ngày 23/2/2024 triển khai thi hành Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 175/QĐ-TTg và Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Việc ban hành, triển khai Kế hoạch nhằm cung cấp và nâng cao tri thức pháp luật cho công chức, viên chức (CCVC), đặc biệt là các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của CCVC trong thực thi nhiệm vụ và quyền, nghĩa vụ của công dân nói chung trong việc thực hiện quy định về Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

untitled_20240227015821pm.png
Kế hoạch số 452/KH-BHXH ngày 23/2/2024 triển khai thi hành Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: Internet

BHXH Việt Nam yêu cầu thực hiện Kế hoạch cần bảo đảm sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, giữa BHXH Việt Nam với các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

Triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ

Để tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tại nội dung Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm các đơn vị chủ trì/phối hợp thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ cụ thể gồm: 1) Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản liên quan; 2) Truyền thông về công tác triển khai Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 3) Phối hợp tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; 4) Tổ chức triển khai việc kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có thể theo các hình thức như: Lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hội nghị, họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ; Chuyển các văn bản qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ngành (E-office), qua hộp thư điện tử của cá nhân; Cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành về Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên Trang phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố; Tạp chí BHXH.

Tại Kế hoạch cũng giao Vụ Pháp chế làm đầu mối theo dõi kết quả thực hiện của toàn Ngành, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ngành và Bộ Công an theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở