Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC: Góp sức xây dựng quê hương Bắc Giang giàu mạnh

Mai Thoa | 09/05/2021, 09:21

Trong các ngày 6-9/5, tại hội nghị tiếp xúc cử tri Bắc Giang với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với các đại biểu khác, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC đã có bài phát biểu về chương trình hành động của mình.

chanh-an1.jpg
Đồng chí Nguyễn Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC trình bày chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Xây dựng TAND xứng đáng là biểu tượng công lý, lẽ phải và niềm tin

Phát biểu về chương trình hành động của mình tại các buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Hòa Binh  cam kết:

Cùng tập thể Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi đường lối xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Đảng. Đưa đất nước phát triển mạnh và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng;

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với trách nhiệm là Chánh án TANDTC, trong nhiện kỳ này, Chánh án sẽ cùng tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC đẩy mạnh công tác cải cách Tư pháp, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án các cấp trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Xây dựng TAND xứng đáng là Biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin.

Với trách nhiệm là thành viên BCĐ, ông sẽ cùng với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN lãnh đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, để nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng. Kiên quyết điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không có vùng cấm, không loại trừ ai. Đáp ứng được niềm mong mỏi của nhân dân, xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tận tụy với công việc.

Làm tròn nhiệm vụ Đại biểu quốc hội

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, là đại biểu Quốc hội, sẽ tích cực tham gia các hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, như lập Hiến và lập pháp; quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, giám sát tối cao việc thực hiện pháp luật.

Thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri với Đảng, Quốc hội, Nhà nước; phổ biến và vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời chuyển tải ý kiến của cử tri và nhân dân đến với Quốc hội.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, hai nhiệm kỳ trước (QH khóa 13,14), bản thân ông đã được bà con cử tri Quảng Ngãi tín nhiệm bầu làm ĐBQH, Quốc hội khóa XIV bầu làm Chánh án TANDTC. Kết thúc nhiệm kỳ khóa XIV,  đã được Quốc hội và cử tri cả nước đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Nay, tôi được tiếp tục giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, tại quê hương Bắc Giang, vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày lịch sử, giàu truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước, anh hùng và cách mạng. Đây là vinh dự của tôi. Điều này tạo cho tôi điều kiện bên cạnh tham gia giải quyết công việc chung của đất nước, còn có thể góp sức xây dựng quê hương Bắc Giang giàu mạnh. Tôi sẽ tiếp tục tích cực tham gia cùng với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trên quê hương Bắc Giang", ông Nguyễn Hòa Bình cho biết.

hoi-ngh.jpg
Hội nghị tiếp xúc cử tri tại TP Bắc Giang ngày 9/5/2021.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng khẳng định, là người đại diện cho quyền lợi của cử tri tỉnh Bắc Giang, ông phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri tỉnh Bắc Giang đến Quốc hội. Tháo gỡ những khó khăn của Bắc Giang mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã chỉ rõ: Trình độ công nghệ và năng suất lao động của nền kinh tế còn thấp, chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao; sản xuất nông nghiệp vẫn nhỏ lẻ, phân tán dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh; chất lượng giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, xã hội trên một số mặt chưa cao; tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên một số mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; đời sống của một bộ phận công nhân và đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Hỗ trợ Bắc Giang thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm

Trên các cương vị công tác của mình, Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định sẽ  hỗ trợ Bắc Giang thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, đặc biệt là 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự vững mạnh mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó hạt nhân của hạt nhân là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp...; 

Thứ hai, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và tình hình thực tế của địa phương để tập trung xây dựng môi trường kinh tế, môi trường đầu tư và kinh doanh nhằm khuyến khích phát triển tất cả các thành phần kinh tế trên nguyên tắc bình đẳng và minh mạch;

Thứ ba, tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông trọng điểm, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng thủy lợi trọng yếu, đô thị và du lịch, giáo dục và y tế thiết yếu, hạ tầng công nghệ thông tin – công nghệ số, tạo nền tảng để phát triển kinh tế số và xã hội số;

Thứ tư, chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, tập trung đào tạo lao động có tay nghề, kỹ thuật, chất lượng cao, góp phần tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư.

Sẽ thường xuyên liên hệ với lãnh đạo địa phương, cùng bàn bạc để chăm lo xây dựng nông thôn mới Bắc Giang, giải quyết vấn đề về an sinh, thực hiện chính sách gia đình người có công; quản lý đất đai và đô thị; vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính; giải quyết việc làm; chăm sóc sức khỏe nhân dân; bình đẳng giới; tệ nạn xã hội; giảm nghèo… đấu tranh phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

hoi-nghi.jpg

Hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 8/5, tại UBND xã Yên Mỹ và Sư đoàn 365 (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) ngày 8/5.

 Phát biểu về việc rèn việc luyện bản thân và gia đình, Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định:

Trong suốt quá trình công tác đã luôn luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân, gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác, thực hiện dân chủ, nói đi đôi với làm và từ nay về sau vẫn sẽ luôn thực hiện điều đó;

Cùng với đó sẽ chủ động chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề thuộc thẩm quyền; tận tâm trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giáo dục, nhắc nhở người thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không lợi dụng cương vị công tác để vun vén cho cá nhân và gia đình, gây tổn hại đến lợi ích chung, không có các hành vi vi phạm, tiêu cực.

Với phương pháp làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân và với chương trình hành động nêu trên, tôi kính mong được đón nhận sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri để tôi được đóng góp bản lĩnh, trí tuệ và cả tấm lòng đối với sự phát triển tỉnh nhà và đất nước trong thời gian tới.

Phát biểu thêm sau chương trình hành động của mình, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết, mấy ngày vừa qua, tiếp xúc một số địa bàn của tình, qua các nơi thấy rằng các đồng chí đã tạo điều kiện để tiếp xúc cử tri và tổ chức hội nghị chu đáo. Hội nghị được tổ chức khoa học, hợp lý đảm bảo phỏng chống dịch bệnh trong điều kiện hiện nay. Với sự lo toan trách nhiệm cao như vậy, Chánh án Nguyễn Hòa Bình tin tưởng cuộc bầu cử sắp tới của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết rất ấn tượng với sự phát triển của Bắc Giang thời gian qua. Tỉnh nhà đã phát triển đều trên các mặt, kinh tế, xã hội, công tác Đảng và an sinh xã hội. Hy vọng với ban lãnh đạo trẻ, trí tuệ, tâm huyết như hiện nay, Bắc Giang sẽ phát triển tăng tốc thời gian tới.

Bài liên quan
Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Bắc Giang
Từ ngày 6-8/5, tại Bắc Giang diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quyền vận động bầu cử.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC: Góp sức xây dựng quê hương Bắc Giang giàu mạnh