Phong trào thi đua

Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ V

Mai Đỉnh 10/07/2024 - 09:09

TANDTC ban hành Quyết định số 174/QĐ-TANDTC ngày 8/7/2024 về Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ V và hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Hội nghị điển hình các cấp nhằm mục đích đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của TAND gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị từ sau Đại hội Thi đua yêu nước TAND thứ IV đến nay.

Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu; Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu và đề nghị khen thưởng tổng kết phong trào thi đua yêu nước của TAND giai đoạn 2020-2025.

traotang2.jpg
Đại hội Thi đua yêu nước TAND thứ IV (giai đoạn 2015 - 2020).

Rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2026-2030.

TANDTC yêu cầu: Việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương), Ban cán sự đảng và lãnh đạo TANDTC, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, cụm thi đua.

Việc bình xét, lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến và đề nghị khen thưởng phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 phải được thực hiện từ cơ sở, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy định của pháp luật.

daihoi1.jpg
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TAND thứ IV.

Quan tâm lựa chọn gương “Người tốt việc tốt”, điển hình tiên tiến có giải pháp công tác hay, sáng tạo, hiệu quả, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, các gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ưu tiên đề nghị khen thưởng những cá nhân không giữ chức vụ quản lý, trực tiếp tham gia xét xử, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, dự luận xã hội quan tâm.

Hội nghị điển hình tiên tiến tại các đơn vị thuộc TANDTC, TAND cấp cao, TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tòa án Quân sự yêu cầu hoàn thành trong quý IV năm 2024. Hội nghị tại các Cụm thi đua TAND hoàn thành chậm nhất trong quý II năm 2025.

Theo Quyết định, Hội nghị điển hình tiên tiến TAND và Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ V được tổ chức trong quý III năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ V