Đời sống

Công an Hòa Bình thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm

Thanh Phương 05/07/2024 17:04

Ngày 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên (2 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, trong đó 1 khiển trách; 1 cảnh cáo; 1 đảng viên yêu cầu kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm).

Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình gồm 26 tổ chức đảng trực thuộc với trên một nghìn đảng viên, trong đó có 8 đảng bộ và 18 chi bộ cơ sở. Xác định rõ kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ Công an tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng góp phần đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với công tác công an, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

cahb.jpg
Công an tỉnh Hòa Bình thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ.

Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản mới của Đảng và cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng chủ động ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của của cấp ủy, UBKT các cấp.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chi bộ, Ủy ban Kiểm tra cấp cơ sở trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024; sơ kết, tổng kết, các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định; tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 đối với các tổ chức đảng trực thuộc.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh đã kiểm tra chuyên đề đối với 7 tổ chức đảng, 15 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 08 tổ chức đảng; 44 đảng viên. UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên (2 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, trong đó 1 khiển trách; 1 cảnh cáo; 1 đảng viên yêu cầu kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm).

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với 7 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 7 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 05 tổ chức đảng, 14 đảng viên. Cấp ủy, UBKT các cấp không nhận được đơn, thư phản ánh, tố cáo liên quan tới tổ chức đảng, đảng viên phải giải quyết theo quy định của Đảng.

Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 đã được triển khai, thực hiện đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với công tác công an.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong 06 tháng cuối năm, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Kịp thời phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng và cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bám sát chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 để tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung đã đề ra đảm bảo tiến độ, thời gian.

Tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Hòa Bình thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm