Tổng Bí thư: Người làm Tuyên giáo không được bị cám dỗ, mua chuộc

Trọng Bằng | 01/08/2018, 17:57

Tổng Bí thư yêu cầu đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo cần bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ và phương pháp công tác khoa học. Phải nói được, làm được, thuyết phục được, không bị cám dỗ, mua chuộc.

 

 Tổng Bí thư: Người làm Tuyên giáo không được bị cám dỗ, mua chuộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương sáng ngày 1/8 

Ngày 1/8, làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả công tác kể từ sau Đại hội lần thứ  XII của Đảng, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể. Để thực hiện được những nhiệm vụ đó, Tổng Bí thư yêu cầu đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo cần bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ và phương pháp công tác khoa học. Phải nói được, làm được, thuyết phục được, không bị cám dỗ, mua chuộc.

Nhiều khó khăn thách thức trong công tác Tuyên giáo

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vị trí, vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác xây đảng và vận động quần chúng với tư cách là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn nghệ, khoa giáo; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Phân tích bối cảnh trong nước, quốc tế và những thành tựu, kết quả đất nước đạt được kể từ sau đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thành tựu chung đó của đất nước, có sự đóng góp quan trọng, to lớn của Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành tuyên giáo cả nước.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục như công tác nghiên cứu lý luận vẫn chưa được quan tâm đúng mức, công tác thông tin tuyên truyền có lúc chưa sinh động, kịp thời, công tác đấu tranh tư tưởng, phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái, phản động của thế lực thù địch mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng có lúc còn bị động, hiệu quả thấp..

Tổng Bí thư chỉ rõ, tình hình trong nước, quốc tế sắp tới còn nhiều biến động, đặc biệt là sự tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội ngày càng tinh vi, phức tạp, sự tác động của cách mạng khoa học, công nghệ, Internet, mạng xã hội … Bối cảnh đó đặt ra cho công tác tuyên giáo trong thời gian tới nhiều khó khăn thách thức.

Kiên định CN Mác–Lênin, vận dụng sáng tạo trong thực tế

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ được nêu trong báo cáo, Tổng Bí thư yêu cầu ngành Tuyên giáo thời gian tới cần phải tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Tổng Bí thư cho rằng, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là linh hồn của mọi công tác, không chỉ nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ trước mắt và còn phải vì mục đích cơ bản, lâu dài, liên quan đến hàng triệu đảng viên và hàng chục triệu con người.

“Làm tốt hơn nữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Đó chính là nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối không dao động, mơ hồ. Lâu nay, chúng ta tiến hành cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái, lãng phí, tiêu cực, nói nhiều đến hư hỏng, mất mát về cán bộ, nhấn mạnh công tác cán bộ sắp xếp lại.., nhưng cái cốt yếu là phải kiên định con đường đi lên, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nền tảng tư tưởng trong Đảng, mục tiêu, lý tưởng, bản chất giai cấp.… phải được tuyên truyền cho thấm, đây là cái cơ bản, không thể chệch choạc”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin là kiên định nguyên tắc lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, nắm vững bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng và phát triển sáng tạo nó; chống cả chủ nghĩa cơ hội, xét lại lẫn chủ nghĩa giáo điều. Kiên định bảo vệ phải đi đôi với vận dụng và phát triển sáng tạo. Phát triển sáng tạo là để bảo vệ một cách tốt nhất, khoa học nhất. Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo cần phải nhận thức thật sâu sắc, nhuần nhuyễn, có phương pháp tư duy biện chứng, xem xét sự vật nhiều chiều, nhiều góc độ, không cực đoan, giáo điều, khô cứng.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng đoàn kết, thống nhất trong đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Nhấn mạnh đây là công việc hết sức quan trọng, Tổng Bí thư yêu cầu công tác tuyên giáo cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, dự báo tình hình tư tưởng chính trị, tâm trạng, dư luận xã hội, với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng để phát hiện báo cáo kịp thời những vấn đề phức tạp tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ đảng những giải pháp phù hợp nhằm định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội, góp phần giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, giải quyết, tháo gỡ những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

“Phải làm sao để hiểu được và chia sẻ. Đưa được tư tưởng vào một cách nhuần nhuyễn, để dân tự thấy, tự làm, tự hành động. Chứ không chỉ đến nói qua loa, nước chảy bèo trôi, không thấm, thậm chí người dân chán không muốn nghe”,Tổng Bí thư nói.

Người làm công tác Tuyên giáo phải bản lĩnh, trí tuệ

Để thực hiện được những nhiệm vụ trên, theo Tổng Bí thư, cần có đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo rất bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ và phương pháp công tác khoa học. Phải nói được, làm được, thuyết phục được, không bị cám dỗ, mua chuộc. Phương pháp phải dân chủ, chân thành, không được gò ép, áp đặt, mệnh lệnh; phải có sự tinh tế, đi vào lòng người. Các cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm, không được “khoán trắng” cho ngành Tuyên giáo, tạo mọi điều kiện để nắm lấy binh chủng này.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, cần quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực mạng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 để làm sao nhanh hơn, sắc bén hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn.

Liên quan tới vấn đề quy hoạch báo chí, Tổng Bí thư cho rằng, cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, nếu vướng gì cần bàn bạc kỹ. Quy hoạch không phải chỉ sắp xếp cho gọn lại mà quy hoạch để quản lý cho tốt, định hướng cho tốt, phát huy tốt.

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống 88 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, trong thời gian tới, cùng với sinh lực và khí thế mới, toàn ngành Tuyên giáo của chúng ta - những chiến sĩ xung kích, đội quân rất tin cậy trên mặt trận tư tưởng của Đảng sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Báo cáo về một số kết quả nổi bật của ngành tuyên giáo kể từ sau Đại hội lần thứ 12 của Đảng cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu tại buổi làm việc đều khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp, Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành tuyên giáo cả nước đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước.

Trong đó, công tác tuyên giáo từ Trung ương đến cơ sở đã tham gia tích cực và có hiệu quả cao các hoạt động phục vụ Đại hội Đảng. Đã tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Công tác tuyên giáo đã bám sát để tuyên truyền kịp thời các hoạt động của Đảng và Nhà nước, các ngành và địa phương; tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề "nóng", nổi cộm và bức xúc trong xã hội. Tổ chức công tác đấu tranh về quan điểm nhằm uốn nắn các nhận thức lệch lạc và đặc biệt là phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng và các chủ trương lớn của Nhà nước.

Bài liên quan
Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính
Sáng nay (15/9), tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc các Cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Báo điện tử Công lý trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các Cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng:

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng Bí thư: Người làm Tuyên giáo không được bị cám dỗ, mua chuộc