Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị xử lý một số trường hợp vi phạm trong tuyển dụng công chức

Mai Thoa-Thanh Tuấn | 29/12/2020, 15:30

Bộ Nội vụ vừa có Thông báo công bố Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc quản lý biên chế, tuyển dụng công chức tại Đăk Nông giai đoạn 2018-2020.

Trước đó, tháng 7/2020, Bộ Nội vụ đã có Quyết định thanh tra về nội dung này tại UBND tỉnh Đắk Nông.

Nhiều trường hợp được tuyển dụng chưa đảm bảo điều kiện

Kết luận thanh tra nêu rõ: UBND tỉnh Đắk Nông và các cơ quan, tổ chức đã áp dụng các văn bản của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và ban hành theo thẩm quyền một số văn bản làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó cơ bản phù hợp quy định.

ahuy_jpg__2_-10_33_04_489.jpg

Ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ  tại buổi công bố Quyết định thanh tra tháng 7/2020

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2019, qua đó, đã tuyển dụng được 83 công chức ngạch chuyên viên, cán sự và nhân viên. Về cơ bản, kỳ thi tuyển công chức được thực hiện theo quy định. Có 52 công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức.

Qua kiểm tra 38 hồ sơ đặc biệt trong tuyển dụng công chức cho thấy, còn có 04 trường hợp chưa đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng (đến nay 03 trường hợp đã được các cơ quan, tổ chức khắc phục theo thẩm quyền); 03 công chức được tuyển dụng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Số lượng thành viên của một số Hội đồng kiểm tra, sát hạch không đảm bảo theo quy định;

Hội đồng kiểm tra, sát hạch của UBND tỉnh và của các cơ quan, tổ chức chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; Chủ tịch UBND tỉnh không thực hiện việc phê duyệt kết quả tuyển dụng đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và không có ý kiến đồng ý đối với các trường hợp xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 08 trường hợp đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Tuy nhiên, các quyết định xét chuyển này không có ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, có 41/248 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; 03 trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự tuyển dụng theo quy định (đến nay, 01 trường hợp đã được khắc phục theo thẩm quyền);

Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với 16 công chức còn chậm so với quy định; một số hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đảm bảo thành phần hồ sơ.

Kiến nghị xử lý một số trường hợp

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông một số nội dung sau:

z2252489102338_1fce3611af5b6089fa8d9e91de0cf0ff.jpg

Thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước;

Rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã ban hành theo thẩm quyền, sửa đổi hoặc ban hành văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức không sử dụng viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước; sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong chỉ tiêu được UBND tỉnh giao;

Xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm đối với: 01 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức nhưng trước đó quyết định tuyển dụng viên chức không căn cứ vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển; 01 trường hợp có quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển theo chế độ cử tuyển không đảm bảo trình tự, thủ tục; 02 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước nhưng chưa thực hiện quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt.

Viêc xử lý này căn cứ Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ;

Xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền quy định tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với 41 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn;

Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; trình tự, thủ tục đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, kịp thời phát hiện các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Kết luận thanh tra cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế có liên quan nêu trong kết luận thanh tra này; Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Bài liên quan
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị ban hành một số chính sách quan trọng
Ngày 28/12, tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương được tổ chức với quy mô toàn quốc, các địa phương đã thảo luận về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020; dự kiến phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng thời đưa ra những đề xuất quan trọng.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị xử lý một số trường hợp vi phạm trong tuyển dụng công chức