Nghiệp vụ

TANDTC trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng

Mai Đỉnh 10/09/2023 - 08:18

TANDTC vừa ban hành Công văn 811/TANDTC-TCCB ngày 5/9/2023 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng về việc trả lời kiến nghị của cử tri đề nghị nâng mức bồi dưỡng phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự.

Công văn 811/TANDTC-TCCB ngày 5/9/2023 nêu rõ: TANDTC nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023 với nội dung: “Kiến nghị TANDTC đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thay thế Quyết định số 41/2012 QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ để nâng mức bồi dưỡng phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự, vì các mức bồi dưỡng tại Quyết định số 41/2012 QĐ-TTg thấp, không còn phù hợp so với tình hình hiện nay ”.

TANDTC trân trọng cảm ơn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đã quan tâm, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với hoạt động của TAND.

Về nội dung kiến nghị nêu trên, TANDTC xin được trả lời như sau: Quyết định số 41/2012 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Qua 10 năm với nhiều lần Nhà nước điều chỉnh tăng mức lương cơ sở (từ 1.050.000đ của năm 2012 lên 1.800.000đ như hiện nay, tăng 71,4%), mức chi bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự không thay đổi.

TANDTC đã nhiều lần đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng và nâng mức bồi dưỡng cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án. Tuy nhiên, tại Công văn số 8476/VPCP-KTTH ngày 06/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo: “Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”, Vì vậy, việc sửa đổi Quyết định số 41/2012 QĐ-TTg chưa được xem xét, tiến hành trong thời gian qua.

Hiện nay, theo chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, TANDTC được giao chủ trì xây dựng Pháp lệnh Chi phí tố tụng. TANDTC đã đưa nội dung chi phí cho Hội thẩm nhân dân vào Pháp lệnh. Theo kế hoạch, dự thảo Pháp lệnh Chi phí tố tụng sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2023.

Trên đây là nội dung của TANDTC gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TANDTC trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng