Ngành Hải quan ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Nguyễn Cúc | 02/12/2021, 19:19

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định số 2764/QĐ-TCHQ về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025.

Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, với quan điểm quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan là một trong những đột phá phát triển ngành Hải quan; gắn cải cách hành chính đồng bộ với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của các đơn vị hải quan.

cong-chuc-hai-quan-chi-ma-huong-dan-doanh-nghiep-lam-thu-tuc-hai-quan.jpg
Công chức Hải quan Chi Ma hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan.

Các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của ngành Hải quan theo từng giai đoạn.

Ngoài ra, cải cách hành chính phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện đồng thời với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan hành chính; tận dụng hiệu quả thành tựu, tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với lộ trình, bước đi phù hợp, nhưng không chủ quan, duy ý chí.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan nêu quan điểm cải cách hành chính phải gắn liền với việc thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời phải kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được trong cải cách hành chính nhà nước giai đoạn vừa qua; tiếp thu những kinh nghiệm, bài học thành công trong cải cách của các quốc gia có nền hành chính phát triển, hiện đại để vận dụng vào thực tiễn một cách phù hợp.

Kế hoạch cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan giai đoạn 2021 - 2025 tập trung vào 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Trọng tâm cải cách hành chính 5 năm tới ngành Hải quan sẽ chú trọng cải cách thể chế hải quan, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của Ngành.


Bài liên quan
Hải quan bắt giữ hơn 1.200 vụ việc vi phạm thương mại trong tháng 10
Trong tháng 10 Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số hơn 1.200 vụ việc vi phạm thương mại với trị giá hàng hóa ước tính 228 tỷ đồng, thu ngân sách Nhà nước trên 18 tỷ đồng.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành Hải quan ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025