Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc, trực tuyến đến 63 tỉnh, thành

Thục Anh (TH) | 24/11/2021, 09:34

Sáng nay (24/11), Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức Hội nghị Văn hoá toàn quốc nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo; Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện. Hội nghị có sự tham gia của hàng trăm đại biểu gồm lãnh đạo các bộ, ngành; văn nghệ sĩ và đại diện lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội... Hội nghị còn được trực tuyến đến 63 tỉnh, thành và mở rộng đến các cơ quan, đơn vị.

Theo Ban Tổ chức, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2045.

khai-mac-hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc-truc-tuyen-den-63-tinh-thanh.jpeg
Dự kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng sẽ nghe các tham luận về Tìm hiểu động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành VH-TT-DL giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Để văn hóa, văn nghệ "soi đường cho quốc dân đi"; Xây dựng môi trường văn hóa: Nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Vấn đề nguồn nhân lực và đa dạng hoạt động ở các thiết chế văn hóa; Phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp...

Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới và Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới, từ Nghị quyết Đại hội XIII đến hành động giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước.

Bài liên quan
Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc, trực tuyến đến 63 tỉnh, thành