Phong trào thi đua

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống TAND

Mai Đỉnh 14/05/2024 18:00

Lãnh đạo TANDTC vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong toàn hệ thống TAND trong năm 2024.

Với mục đích gắn việc PBGDPL với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của TAND.

Kế hoạch đề ra yêu cầu bám sát nội dung, yêu cầu công tác PBGDPL đã được xác định trong các văn kiện của Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Kết luận số 80-KL/TW, Luật PBGDPL, các văn bản có liên quan.

Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, TANDTC chú trọng việc lồng ghép PBGDPL thông qua hoạt động xét xử, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác PBGDPL hiện nay. Trong đó, quan tâm, chú trọng đến nội dung tuyên truyền PBGDPL về các dự thảo Luật do TANDTC được giao chủ trì soạn thảo.

pbgdpl.jpg

Kế hoạch PBGDPL trong hệ thống TAND trong năm 2024, gồm các nội dung hoạt động:

(1) Tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình PBGDPL; quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung PBGDPL trong năm 2024;

(2) Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung các luật mới được Quốc hội ban hành trong năm 2023, 2024 bằng hình thức tập huấn trực tuyến, tổ chức giải đáp trực tuyến các vướng mắc trong thực tiễn xét xử, tổ chức truyền hình trực tuyến các phiên toà rút kinh nghiệm;

(3) Tổ chức các hoạt động PBGDPL chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc;

(4) Hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024;

(5) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục PBGDPL trên các phương tiện báo chí điện tử;

(6) Xây dựng chương trình truyền hình TAND theo chuyên đề về các án lệ, vụ án điển hình;

(7) Tổ chức tổng kết hoạt động PBGDPL của TAND trong năm 2024.

Kế hoạch giao Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là đơn vị đầu mối tham mưu giúp Chánh án TANDTC chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc TANDTC trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì; hàng năm tổng hợp, báo cáo Chánh án TANDTC kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện.

Giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, Chánh án các TAND và Tòa án quân sự các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; thường xuyên gửi văn bản và cung cấp thông tin về Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đề kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chánh án TANDTC.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống TAND