Báo Công lý
Thứ Hai, 30/3/2020

Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình

28/2/2015 20:45 UTC+7
(Công lý) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình có trụ sở chính tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Trung tâm này trực thuộc UBND tỉnh Hòa Bình, là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình theo quy định.

Thái Ninh

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật