Báo Công lý
Thứ Hai, 01/6/2020

Đề cương báo cáo tổng hợp ý kiến của ngành Tòa án về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

01/3/2013 17:36 UTC+7
Báo cáo về kết quả đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /QĐ-TANDTC ngày 18-01-2013 của TANDTC) gồm các nội dung chính được trình bày theo bố cục sau:

A. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

Báo cáo về kết quả đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gồm các nội dung chính được trình bày theo bố cục sau:

I. Quá trình tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp

- Công tác tổ chức lấy ý kiến.

- Các hình thức tổ chức lấy ý kiến.

- Các đối tượng được lấy ý kiến.

- Các đối tượng đóng góp ý kiến và được tổng hợp vào Báo cáo.

II. Đánh giá chung về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi

Nhận xét chung về ưu điểm, nhược điểm của toàn bộ Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, gồm:

- Nội dung Dự thảo đã bảo đảm cụ thể hoá các quan điểm của Đảng trong Cương lĩnh và văn kiện của đại hội Đảng khoá XI, các Nghị quyết Trung ương 2 và Nghị quyết Trung ương 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cụ thể:

+ Dự thảo Hiến pháp đã bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, cơ chế phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp;

+ Dự thảo Hiến pháp đã thể hiện rõ nội dung đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, trong đó có phương hướng lấy Tòa án làm trung tâm, tổ chức Tòa án theo thẩm quyền và cấp xét xử, bảo đảm nguyên tắc độc lập của các cơ quan tư pháp.

+ Dự thảo Hiến pháp đã xác lập cơ chế bảo đảm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Hiến pháp đã giải quyết được những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992.

- Dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã bảo đảm là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có tính dự báo và ổn định lâu dài.

III. Ý kiến cụ thể về nội dung của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi

1. Về các quy định cụ thể của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi

a) Tham gia ý kiến về từng nội dung Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, gồm: Lời nói đầu; Chế độ chính trị; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Bảo vệ Tổ quốc; Bộ máy nhà nước; Hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

Trong mỗi quy định cụ thể cần đánh giá về phạm vi, ưu điểm, hạn chế của từng nội dung được sửa đổi; những nội dung tán thành, không tán thành và lý do của việc tán thành hoặc không tán thành; những nội dung cần sửa đổi, đề xuất nội dung sửa đổi cụ thể và lý do của việc sửa đổi; những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi Dự thảo Hiến pháp sửa đổi.

b) Tham gia ý kiến sâu về những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Tòa án quy định tại Chương VIII Dự thảo Hiến pháp sửa đổi (từ Điều 107 đến Điều 114); cần đặc biệt tập trung đóng góp ý kiến đối với các quy định về chức năng nhiệm vụ của Tòa án, các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Tòa án, trong đó, cần thể hiện rõ ý kiến về việc tiếp tục đề xuất bổ sung vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi quy định về chức năng giải thích pháp luật và ban hành án lệ của Tòa án nhân dân tối cao.

2. Về kỹ thuật lập Hiến

- Về bố cục và kết cấu, vị trí của các chương, điều, khoản của Dự thảo Hiến pháp.

- Về ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng của các quy định của Dự thảo Hiến pháp.

B. YÊU CẦU TRÌNH BÀY ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÁO CÁO

- Báo cáo phải tập hợp và phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Đối với mỗi nội dung của Dự thảo được góp ý thì cần chú thích cụ thể từng đối tượng góp ý.

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật