UBTVQH "chốt" thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh

Ngọc Mai | 18/09/2020, 14:54

100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp tục chương trình Phiên họp 48, sáng ngày 18/9/2020, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình Dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh.

 UBTVQH

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết gồm 8 điều, quy định về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của ăn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, quy định việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND ở 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND là cơ quan tương đương cấp Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HĐND, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của các ĐBQH, Đoàn ĐBQH và HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu của HĐND, các đại biểu HĐND, cấp tỉnh.

Về cơ cấu, tổ chức của Văn phòng, trên cơ sở quán triệt tinh thần các nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, dự thảo Nghị quyết xây dựng theo hướng: Văn phòng có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hợp lý, đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, về số lượng lãnh đạo Văn phòng: có Chánh Văn phòng và không quá 3 Phó Chánh Văn phòng. Sau khi thống nhất với Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND cấp tỉnh quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thi đua khen thưởng, kỷ luật Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND có 3 phòng: Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Công tác HĐND, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Thường trực HĐND cấp tỉnh sau khi thống nhất với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH có thể quyết định thành lập thêm 01 phòng để phụ trách mảng công việc có tính chất tương đối độc lập, thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng phòng trực thuộc sau khi xin ý kiến của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND cấp tỉnh.

Về biên chế: Biên chế của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND nằm trong tổng biên chế hành chính của địa phương, do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Biên chế ĐBQH và đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách không thuộc biên chế công chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh mà thuộc biên chế khối lãnh đạo các cơ quan dân cử ở địa phương trong tổng số lượng biên chế cán bộ, công chức của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó.

Về kinh phí hoạt động, Dự thảo Nghị quyết đang xây dựng theo hướng: Kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH vẫn do Văn phòng Quốc hội đảm bảo còn kinh phí hoạt động của HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND nằm trong kinh phí của địa phương. Chánh Văn phòng là chủ tài khoản của 2 nguồn kinh phí của Trung ương và địa phương.

Dự thảo Nghị quyết đang dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, cùng thời điểm hiệu lực của Luật Tổ chức Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 để thuận tiện và kịp thời trong việc triển khai, tổ chức thực hiện.

 UBTVQH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết.

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày cho thấy, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết, mục đích, yêu cầu và quan điểm xây dựng Nghị quyết quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh với những lý do nêu trong Tờ trình của Văn phòng Quốc hội.

Theo ông Hoàng Thanh Tùng, qua thảo luận trong Ủy ban Pháp luật, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành phương án giao HĐND cấp tỉnh quyết định thành lập Văn phòng là phù hợp, đúng quy định của Luật Chính quyền địa phương.

Về số lượng và tên gọi các phòng của Văn phòng này, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành với loại ý kiến thứ nhất nêu trong Tờ trình của Văn phòng Quốc hội và thấy rằng, việc xác định số lượng phòng phải căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, số lượng vị trí việc làm và số biên chế được giao. Dự thảo Nghị quyết quy định cứng Văn phòng có 3 phòng và giao cho địa phương có thể quyết định thành lập thêm một phòng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương là cần thiết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng ý việc quy định số lượng phòng như trong dự thảo và cho rằng, nếu thành lập thêm một phòng để đáp ứng công việc thì cần căn cứ vào nhu cầu của từng địa phương. Tổng biên chế nhân sự cho Văn phòng địa phương quyết định dựa trên vị trí việc làm nhưng không được vượt quá số lượng quy định.

 UBTVQH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh cần làm rõ khái niệm "thành lập mới" để phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời cần quy định cụ thể về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, vị trí, chức năng, quyền hạn của Văn phòng này. Về biên chế, cần căn cứ vào khung biên chế theo luật Chính quyền địa phương. Về cấp phó của Văn phòng này, thường vụ tỉnh ủy, thành uỷ sẽ rà soát, đánh giá cán bộ và do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Đồng tình với quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, nếu thành lập thêm phòng thứ 4, phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn của Trung ương là 7 biên chế với thành phố lớn và 5 biên chế với tỉnh, thành phố nhỏ, ít dân số...

Trên cơ sở thảo luận, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
UBTVQH "chốt" thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh