Vấn đề quan tâm

Từ 1/7, thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi như thế nào?

Bùi Anh 25/06/2024 - 06:53

Theo quy định, từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện liên thông điện tử các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG) hoặc trên ứng dụng VNeID.

Hồ sơ thực hiện

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC): Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Theo đó, hồ sơ thực hiện liên thông điện tử các TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi bao gồm các thành phần hồ sơ sau:

1. Tờ khai điện tử (Mẫu số 01 kèm theo Nghị định 63/2024/NĐ-CP).

2. Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy chứng sinh được liên thông từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì đính kèm các thành phần hồ sơ thay thế theo quy định pháp luật về Hộ tịch.

3. Trường hợp đăng ký thường trú cho trẻ em khác nơi thường trú của cha, mẹ (nếu được cha, mẹ đồng ý) thì đính kèm các thành phần hồ sơ theo quy định pháp luật về cư trú.

Các thành phần hồ sơ trên là bản giấy thì phải thực hiện số hóa theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ nêu trên, người yêu cầu truy cập vào Cổng DVCQG (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNeID, sau đó lựa chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định.

1.png
Người dân truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên ứng dụng VNeID để nộp hồ sơ và lệ phí theo quy định

Thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc

Theo đó, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh từ Phần mềm dịch vụ công liên thông; thông báo hẹn trả kết quả được Phần mềm dịch vụ công liên thông gửi cho người yêu cầu qua Cổng DVCQG, ứng dụng VNeID và tin nhắn SMS.

Thời gian giải quyết nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” không quá 03 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp phải xác minh thì không quá 05 ngày làm việc. Nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thời gian được tính bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC trễ hẹn thì phải xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả thông qua Phần mềm dịch vụ công liên thông để gửi cho người yêu cầu qua Cổng DVCQG, ứng dụng VNeID và tin nhắn SMS, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn lại ngày trả kết quả.

Việc đồng bộ hồ sơ giữa các hệ thống được thực hiện chậm nhất không quá 10 phút ngay sau khi giải quyết xong thủ tục. Cơ quan tiếp nhận thông tin, hồ sơ phải phản hồi trạng thái tiếp nhận trong thời gian không quá 2 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin dữ liệu từ Phần mềm dịch vụ công liên thông.

Trong trường hợp quá thời gian trên mà chưa nhận được phản hồi thành công thì Phần mềm dịch vụ công liên thông gửi cảnh báo cho hệ thống của các bên liên quan để cán bộ kỹ thuật thực hiện xử lý ngay trong ngày làm việc.

Sau khi Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp tiếp nhận thành công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh tiến hành phản hồi trạng thái và thông tin của hồ sơ đăng ký khai sinh cho Phần mềm dịch vụ công liên thông.

Người dân nhận kết quả điện tử và kết quả bản giấy

Về trả kết quả điện tử, Nghị định quy định, bản điện tử Giấy khai sinh, Thẻ BHYT và Thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú được các hệ thống tự động gửi đến người yêu cầu qua kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng DVCQG, ứng dụng VNeID và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, kết quả bản giấy của Giấy khai sinh được trả tại Bộ phận Một cửa cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định pháp luật về hộ tịch. Bản giấy của Thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú, thẻ BHYT được trả tại Bộ phận Một cửa nơi giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh hoặc tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan giải quyết TTHC hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo đề nghị của người yêu cầu.

Người yêu cầu có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, cơ quan giải quyết TTHC có trách nhiệm trả kết quả cho người yêu cầu theo quy định pháp luật về trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cán bộ Bộ phận Một cửa căn cứ theo đề nghị của người yêu cầu trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, trả kết quả giải quyết TTHC bản giấy, bản sao, trích lục (nếu có) cho người yêu cầu theo quy định.

Người yêu cầu thực hiện thanh toán phí, lệ phí (nếu có) của hồ sơ đăng ký khai sinh theo thông báo trên Cổng DVCQG hoặc ứng dụng VNeID hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh hoặc thanh toán trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ 1/7, thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi như thế nào?