Thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với lực lượng QĐND Việt Nam

Trọng Bằng | 22/12/2019, 08:41

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết; Thủ tướng Chính phủ đã có những lời chúc và chỉ đạo đến lực lượng quân đội.

Thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với lực lượng QĐND Việt Nam

Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Quân lệnh số I - Quyết định thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22/12/1944). (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Nhận định về quá trình 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đều cho rằng, trong suốt những năm qua, Quân đội ta luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi đó là kết tinh, hội tụ bởi nhiều yếu tố; trong đó, sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, sáng suốt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn tự hào và đặt niềm tin vào Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Trong bối cảnh, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, xu hướng liên kết, toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động sâu sắc đến tất cả các quốc gia trên nhiều phương diện. Ở trong nước, mặc dù đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, kinh tế vĩ mô bảo đảm ổn định nhưng chưa thật sự vững chắc; tiềm lực của đất nước tiếp tục được tăng cường, uy tín, vị thế trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "Diễn biến hoà bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa" và "dân sự hóa" Quân đội, nhất là trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới rất nặng nề, trong đó xác định cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta còn cam go và lâu dài, phức tạp. Năm 2020 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ của Quân đội ngày càng cao và nặng nề hơn.

Thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với lực lượng QĐND Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009-2019. 

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, trong bài viết "75 năm QĐND Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng nêu rõ:

Trước hết, cần đẩy mạnh công tác giáo dục, thống nhất nhận thức về sự cần thiết phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Cả lý luận và thực tiễn đều chỉ ra rằng: Quân đội bao giờ cũng mang bản chất giai cấp và chịu sự lãnh đạo của giai cấp đã tổ chức ra nó; đó là cơ sở để xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ của Quân đội.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, luôn mang trong mình bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Bởi vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ta là một tất yếu khách quan, là nhân tố quyết định sự phát triển, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội. Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân; tách rời sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta sẽ mất phương hướng chiến đấu, phân rã về chính trị, tư tưởng, tổ chức, không còn sức mạnh để chiến thắng quân thù.

Hai là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là yếu tố hàng đầu để Đảng bộ Quân đội nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, bảo đảm cho Quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng và nhân dân, vững vàng trước những khó khăn, thử thách.

Thường xuyên kiện toàn hệ thống tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trình độ, năng lực, nhất là năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Xây dựng phương pháp, phong cách công tác khoa học, có tinh thần đổi mới, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, không phô trương, hình thức; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Đảng bộ Quân đội tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chủ trương, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ trì các cấp, nói đi đôi với làm, cấp trên làm gương cho cấp dưới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nội bộ đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng. Kiên quyết chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; chạy chức, chạy quyền, tiêu cực, tham nhũng...

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Bản chất công tác đảng, công tác chính trị là hoạt động lãnh đạo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị chính là giữ vững và phát huy sự lãnh đạo của Đảng đối với các mặt hoạt động, các nhiệm vụ của Quân đội, góp phần xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, thiết thực xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội phải bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, của Quân đội và những tác động của tình hình quốc tế để chủ động giải quyết vấn đề về nhận thức, tư tưởng chính trị, thấy rõ những thuận lợi, khó khăn để đề ra nội dung, hình thức, biện pháp hoạt động phù hợp, bảo đảm cho công tác đảng, công tác chính trị luôn là "linh hồn, mạch sống" của Quân đội.

Đẩy mạnh công tác dân vận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Quân đội, tăng cường đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí, củng cố vững chắc "thế trận lòng dân", nhất là trên các địa bàn chiến lược.

Cùng với đó, cần coi trọng việc quán triệt, tổ chức thực hiện chiến lược cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược vững vàng, kiên định, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, thích ứng tốt với sự phát triển của tình hình, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đồng thời, chăm lo xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh về mọi mặt, nhất là khả năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, Đảng đã xác lập và không ngừng bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo đối với Quân đội để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cách mạng. Nhờ đó, Quân đội ta không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian qua đã góp phần rất quan trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với cơ quan, đơn vị.

Qua đó, hệ thống tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội được chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp được phát huy; hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị được tăng cường.

Hiện nay, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng Quân đội nói riêng có bước phát triển mới, yêu cầu cao đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

Bởi vậy, cấp uỷ các cấp cần nghiên cứu, vận dụng những bài học kinh nghiệm được đúc rút trong thực hiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; thường xuyên đổi mới phương thức, lề lối làm việc, xác định rõ nguyên tắc, quy chế phối hợp vận hành bộ máy lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong toàn quân. Tích cực nghiên cứu những vấn đề mới, có tính quy luật, nguyên tắc để đề xuất với Đảng, Nhà nước bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối, cơ chế, chính sách đối với Quân đội cho phù hợp với yêu cầu phát triển của tình hình mới.

Năm là, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch "phi chính trị hóa" Quân đội. Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn quân cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để bộ đội thấy rõ sự nguy hiểm của âm mưu chia rẽ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, "phi chính trị hóa" Quân đội.

Tập trung quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội.

Chủ động thông tin tích cực, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần nâng cao sức đề kháng, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên nắm, quản lý và giải quyết tốt tư tưởng của bộ đội, không để bị động, bất ngờ; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp trong thực tiễn theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và những biểu hiện thoái hóa, biến chất, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Các cơ quan nghiên cứu, báo chí, văn hóa - nghệ thuật của Quân đội phải giữ vững định hướng chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với lực lượng QĐND Việt Nam

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân mang tính hòa bình, tự vệ, hướng vào nhiệm vụ xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cần tập trung thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và các quy định của Luật Quốc phòng. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp, bảo đảm cho các quyết sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng, củng cố quốc phòng được thực hiện với quyết tâm cao, đạt hiệu quả thiết thực.

Bộ Quốc phòng cần chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương những kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ xung đột, chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; tuyệt đối không để Tổ quốc bị động, bất ngờ.

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có cơ cấu, số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Tập trung huấn luyện chiến đấu từ cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, vai trò của từng cán bộ, chiến sỹ. Cán bộ, chiến sỹ vững mạnh thì cơ sở vững mạnh, cơ sở vững mạnh thì toàn quân vững mạnh.

Tăng cường huấn luyện, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; tinh thông về chiến thuật, chiến dịch, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, có khả năng hiệp đồng chiến đấu cao; dũng cảm, mưu trí, ứng phó linh hoạt, xử lý thắng lợi các tình huống tác chiến.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống tổ chức đảng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Thứ hai, tiếp tục xây dựng, củng cố tiềm lực, thế trận, lực lượng quốc phòng trên từng địa phương, hợp thành thế trận phòng thủ đất nước vững mạnh.

Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc. Quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, có chất lượng và sức mạnh tổng hợp ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với xây dựng, củng cố tiềm lực kinh tế, khoa học - công nghệ và tiềm lực quân sự, cần đặc biệt chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; thường xuyên phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường của Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc trong xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; thường xuyên chăm lo bảo đảm lợi ích vật chất, tinh thần của người dân, thực hiện dân chủ, công bằng xã hội.

Thứ ba, kết hợp chặt chẽ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trong một chiến lược thống nhất; phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các bộ, ngành, địa phương cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hoạt động quốc phòng, an ninh với xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh trong xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế. Việc quy hoạch các ngành, lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội trên phạm vi cả nước phải phù hợp với thế bố trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Trong khi đặt trọng tâm vào nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, Quân đội vẫn tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường, cứu hộ, cứu nạn - luôn coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Công tác thông tin, tuyên truyền phải làm cho các cấp, các ngành và toàn dân hiểu sâu sắc nền quốc phòng ở nước ta là nền quốc phòng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Từ đó, cổ vũ, động viên toàn dân nêu cao trách nhiệm công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ủng hộ sức người, sức của, hiến kế xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Thứ năm, quán triệt sâu sắc bài học kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng.

Tiếp tục mở rộng quan hệ song phương, đa phương trên lĩnh vực quốc phòng với các nước và vùng lãnh thổ; tham gia tích cực các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại hòa bình của Đảng, Nhà nước, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa Việt Nam và các nước.

Trên cơ sở đó, mở rộng hợp tác, giải quyết các mâu thuẫn, đẩy lùi các nguy cơ xung đột, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bài liên quan
Tổng Bí thư ra lời kêu gọi toàn dân tộc đồng lòng ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19
Ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với lực lượng QĐND Việt Nam