Ủy ban Về các vấn đề xã hội họp Phiên toàn thể lần thứ 17

Ngọc Mai| 06/05/2020 16:24

Ngày 06/5, tại Trung tâm Điều hành Quốc hội điện tử, Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 17 của Ủy ban để thẩm tra các nội dung theo thẩm quyền.

Ủy ban Về các vấn đề xã hội họp Phiên toàn thể lần thứ 17

Toàn cảnh Phiên họp trực tuyến

Phiên họp được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại Trung tâm điều hành Quốc hội điện tử, Nhà Quốc hội và 40 điểm cầu trên cả nước.

Tham dự Phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện một số Bộ, ngành hữu quan.

Theo chương trình làm việc, trong buổi sáng, Ủy ban tiến hành thẩm tra Dự án Luật Người lao động việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (sửa đổi); tham gia thẩm tra việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU(EVFTA); đề nghị gia nhập Công ước 105 của ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức; tham gia thẩm tra về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020; tham gia thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách; cho ý kiến về một số vấn đề giới cần quan tâm trong các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9.

Tờ trình dự án Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày, nêu rõ mục đích của việc sửa đổi Luật lần này nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đây là chủ trương nhất quán, quan trọng, lâu dài, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cơ bản tán thành với việc sửa đổi Luật, tuy nhiên, một số thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội đề nghị trong dự thảo Luật cần thể hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thẩm tra Dự Luật, các ý kiến thành viên Ủy ban cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi Luật; tuy nhiên cần nhấn mạnh thêm rằng, trong thời đại hướng tới nền kinh tế trí thức, công nghiệp 4.0, việc đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài phải trên cơ sở sự lựa chọn từng lĩnh vực, ngành nghề, đối tượng lao động và nước tiếp nhận lao động. Ngoài ra, một số thành viên Ủy ban cũng đề nghị cần quan tâm làm rõ thêm về những nội dung như phạm vi, đối tượng; chính sách của nhà nước; bảo hộ người lao động làm việc ở nước ngoài; Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước trong Dự án Luật.

Về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, cơ bản Ủy ban Về các vấn đề xã hội tán thành sự chuẩn bị Dự án Luật của Cơ quan soạn thảo; thống nhất về sự cần thiết sửa đổi Luật; đề nghị các thành viên Ủy ban tiếp tục cho ý kiến thêm một số nội dung về đối tượng, phạm vi của Luật, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, các hành vi bị nghiêm cấm, công tác kiểm tra giám sát... để Ủy ban hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức về Dự án Luật này.

Đối với nội dung tham gia thẩm tra việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU(EVFTA); đề nghị gia nhập Công ước 105 của ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức, các ý kiến thành viên Ủy ban cũng tán thành với Tờ trình, Báo cáo thuyết minh và Báo cáo thẩm tra sơ bộ; đề nghị tiếp tục nghiên cứu đánh giá kỹ các tác động khi Việt Nam gia nhập các Hiệp định, Công ước để nhận định rõ được những thuận lợi và thách thức khi tham gia.

Đối với các nội dung tham gia thẩm tra về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020; tham gia thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách; cho ý kiến về một số vấn đề giới cần quan tâm trong các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, các thành viên Ủy ban đã cho ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản về các vấn đề cần quan tâm.

Một số thành viên Ủy ban cũng tập trung cho ý kiến vào các vấn đề về xã hội, chính sách, ngân sách được nêu trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế như: giáo dục- việc làm, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách đối với người có công, nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, công tác y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe được tăng cường, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh các tuyến…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Về các vấn đề xã hội họp Phiên toàn thể lần thứ 17