Báo Công lý
Thứ Hai, 06/7/2020

Cho phép bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC từ nguồn Thẩm phán cao cấp chưa đủ 5 năm giữ ngạch

Sự kiện: Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
10/6/2019 19:58 UTC+7
(Công lý) - Theo Nghị quyết Quốc hội, kể từ ngày 10/6/2019 đến ngày 1/2/2022, cho phép bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC trong đó có từ nguồn Thẩm phán cao cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện luật định nhưng chưa đủ 5 năm làm Thẩm phán cao cấp

Cho phép bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC từ nguồn Thẩm phán cao cấp chưa đủ 5 năm giữ ngạch

Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết.

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 7, chiều 10/6, với 86,78% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức TAND.

86,78% đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết

Quốc hội quyết nghị bổ sung Điều 1a vào sau Điều 1 của Nghị quyết số 81/2014/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức TAND.

Điều 1a quy định việc áp dụng điểm a khoản 1 Điều 69 Luật Tổ chức TAND năm 2014: “Kể từ ngày 10/6/2019 đến ngày 1/2/2022, cho phép Chánh án TANDTC trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC trong đó có từ nguồn Thẩm phán cao cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện luật định nhưng chưa đủ 5 năm làm Thẩm phán cao cấp”. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. 

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 cho thấy ngày 6-7/6, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường về Tờ trình của Chánh án TANDTC đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13.

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Tư pháp phối hợp với TANDTC và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Hầu hết các đại biểu Quốc hội đã tán thành cao việc cần thiết phải ban hành, phạm vi điều chỉnh và nội dung dự thảo Nghị quyết như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị làm rõ hơn hơn lý do Chánh án TANDTC trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết theo thủ tục rút gọn và đề nghị bổ sung việc ban hành Nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Tránh bổ nhiệm những người có thời gian giữ ngạch Thẩm phán cao cấp quá ngắn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc thiếu nguồn bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC là vấn đề cấp bách đang phát sinh trong thực tiễn thi hành Luật Tổ chức TAND, nếu không được giải quyết kịp thời, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng Thẩm phán TANDTC và việc kiện toàn lãnh đạo TANDTC.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xin phép Quốc hội cho bổ sung nội dung này vào Chương trình kỳ họp và đã được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 6/6. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho phép ban hành Nghị quyết này theo trình tự, thủ tục rút gọn theo “trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn” quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.

Cũng có ý kiến đề nghị làm rõ sau khi bổ sung Nghị quyết số 81, sau năm 2022 có tiếp tục phải sửa đổi Nghị quyết này hay không và đề nghị thay vì sửa đổi Nghị quyết số 81 thì sửa điểm a khoản 1 Điều 69 theo hướng: “... đã là Thẩm phán cao cấp từ đủ 5 năm trở lên trừ trường hợp đặc biệt”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, những khó khăn trong việc thiếu nguồn bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC chỉ phát sinh trong giai đoạn quá độ hiện nay khi chuyển giao giữa Luật Tổ chức TAND năm 2002 với luật mới năm 2014. Từ năm 2022 trở đi, nguồn Thẩm phán cao cấp để bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC đã được bảo đảm, đáp ứng được yêu cầu của công tác cán bộ.

Vì vậy, từ năm 2022 trở đi sẽ không phải sửa Nghị quyết số 81 và cũng không cần thiết sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 69 Luật Tổ chức TAND năm 2014.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị TANDTC tăng cường công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ để chủ động nguồn bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC, lãnh đạo TANDTC cho các giai đoạn tiếp theo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Nghị quyết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý Chánh án TANDTCtrong quá trình tổ chức thực hiện, khi lựa chọn các nhân sự cụ thể, cần cân nhắc thận trọng, bảo đảm đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn luật định nhưng chú ý lựa chọn những người đã có thời gian nhất định giữ ngạch Thẩm phán cao cấp, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Thẩm phán TANDTC, tránh bổ nhiệm những người có thời gian giữ ngạch Thẩm phán cao cấp quá ngắn.

Ngọc Mai

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật