Báo Công lý
Thứ Năm, 28/5/2020

Báo chí đóng góp to lớn vào những thành tựu nổi bật và toàn diện của đất nước

20/6/2018 08:29 UTC+7
(Công lý) - 93 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, đã ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt.

Báo chí tích cực tham gia và có những đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo chí đóng góp to lớn vào những thành tựu nổi bật và toàn diện của đất nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc 2018

Các thế hệ nhà báo cách mạng Việt Nam thực sự là những chiến sĩ cách mạng, những người lính xung kích của Đảng, Nhà nước trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, luôn có mặt nơi “đầu sóng ngọn gió” và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tổ quốc và nhân dân mãi mãi ghi công và tri ân các nhà báo - chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Trong suốt hơn 30 năm đổi mới, báo chí nước nhà đã có những đóng góp to lớn và quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Báo chí đã phát hiện, biểu dương những gương điển hình tiên tiến; phát hiện, đấu tranh với những hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần tích cực củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ... Trên lĩnh vực đấu tranh tư tưởng - chính trị, báo chí tiếp tục là lực lượng đi đầu kiên quyết phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Thông tin trung thực, nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện các diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế, báo chí đồng thời làm tốt vai trò diễn đàn xã hội rộng lớn và tin cậy của nhân dân. Người làm báo đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm xã hội cao cả, kỹ năng nghề nghiệp tinh thông và tạo được hiệu quả xã hội...

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò xung kích, những đóng góp to lớn của báo chí cả nước trong việc tích cực góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới của báo chí nước nhà trong sự nghiệp đổi mới đất nước, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thể hiện, mô hình hoạt động, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, bảo đảm an toàn hệ thống và an ninh thông tin; bắt kịp xu thế hội nhập quốc tế trong công nghệ làm báo. Các cấp hội nhà báo cần phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi hội viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII), gắn với thực hiện Luật Báo chí năm 2016 và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nêu cao tính trung thực, nhân văn và đạo đức người làm báo cách mạng.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra sôi động, báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc về số lượng, loại hình báo viết, báo hình, báo nói, báo điện tử... với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, hấp dẫn.

Những đóng góp to lớn của báo chí vào những thành tựu nổi bật và toàn diện của đất nước đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương tại Hội báo toàn quốc 2018 mới đây. Chủ tịch nước nhận định, trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, báo chí nước nhà đã có đóng góp to lớn vào những thành tựu nổi bật và toàn diện của đất nước; luôn bám sát, phản ánh kịp thời những sự kiện quan trọng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở các cấp, các ngành, địa phương; kịp thời phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, mô hình sáng tạo, gương người tốt, việc tốt…, đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước…

Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Báo chí cách mạng Việt Nam tập trung thực hiện tốt hơn vai trò định hướng dư luận xã hội, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và bạn đọc ở trong, ngoài nước.

Trung Nguyễn

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật