Nghiệp vụ

Tăng cường công tác phát triển án lệ

Mai Đỉnh 15/06/2024 - 06:47

Mới đây, TANDTC đã có Công văn số 100/TANDTC-PC ngày 14/6/2024 gửi các đơn vị TAQS Trung ương, TAND cấp cao, TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III cùng Học viện Tòa án về đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển án lệ.

Công văn cho biết, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chánh án TANDTC về việc tăng cường công tác phát triển án lệ và quy trình phát triển án lệ theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

an-le.jpg
Ảnh minh họa

Theo đó, TANDTC đề nghị: Chánh án TAQS Trung ương, Chánh án TAND cấp cao, Chánh án các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chánh án TAQS quân khu và tương đương, Vụ trưởng các Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, II đôn đốc, thực hiện nghiêm nhiệm vụ đề xuất án lệ hàng năm theo đúng chỉ đạo của đồng chí Chánh án TANDTC tại Chỉ thị số 01/2023/CT-CA ngày 03/01/2023 của Chánh án TANDTC.

(Cụ thể: TAND cấp cao, Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, II mỗi đơn vị đề xuất ít nhất 03 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ/01 năm; TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; TAQS quân khu và tương đương mỗi đơn vị đề xuất ít nhất 01 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ/01 năm. TAQS Trung ương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này của các TAQS quân khu và tương đương).

Giám đốc Học viện Tòa án tổ chức cho các công chức, viên chức, học viên, sinh viên của Học viện nghiên cứu các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án đáp ứng các điều kiện phát triển án lệ đề xuất phát triển thành án lệ.

Đề xuất án lệ của các đơn vị đề nghị thực hiện theo mẫu (ban hành kèm theo công văn này) và gửi về TANDTC thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trước ngày 05/7/2024 và gửi file word về hộp thư điện tử phonganlespc@gmail.com để Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nghiên cứu, xây dựng dự thảo án lệ trình Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học phối hợp với Vụ Thị đua - Khen thưởng theo dõi, tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua TAND về kết quả đề xuất, phát triển và áp dụng án lệ của các Tòa án, đơn vị để xem xét, đánh giá công tác thi đua cuối năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường công tác phát triển án lệ