Ngành BHXH triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019

MK | 11/11/2019, 07:50

BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 4145/KH-BHXH ngày 05/11/2019 triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 của ngành BHXH.

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 4145/KH-BHXH ngày 05/11/2019 triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (sau đây gọi là Luật) của ngành BHXH.

BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp tích cực, hiệu quả, chặt chẽ với các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan, cũng như chủ động triển khai theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

Theo kế hoạch, Vụ Pháp chế và BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Thanh tra - Kiểm tra phổ biến các nội dung mới, các nội dung trọng tâm của Luật số 41/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, điều kiện, tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Đồng thời, cùng Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH chủ trì, phối hợp với Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Vụ Pháp chế tăng cường truyền thông về Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và lồng ghép nội dung tuyên truyền về quyền được tham gia BHXH tự nguyện, quyền được hưởng chế độ, chính sách BHXH cho các đối tượng là phạm nhân đang thi hành án phạt tù theo quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 27 của Luật.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu phối hợp tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. Theo đó, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT có trách nhiệm chủ trì tham gia với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án hình sự (được liệt kê tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Vụ Pháp chế sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố tham gia đối với các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chung được liệt kê tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua đó, xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật; tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Đồng thời, nâng cao kiến thức pháp luật về thi hành án hình sự của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành.

Ngoài ra, BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch và điều kiện thực tế để tổ chức triển khai gắn với việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH. Hàng năm, phải báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch trên trong nội dung Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp báo cáo Bộ Công an.

Bài liên quan
Những thông tin cần biết về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022
Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV) là chính sách an sinh xã hội nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, không vì mục đích lợi nhuận và được thực hiện theo nguyên tắc: bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành BHXH triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019