Mùa Xuân, ý Đảng, lòng dân

Phương Nam | 24/01/2020, 18:21

Với người dân Việt Nam, hai tiếng “Đảng ta” thật thiêng liêng, gắn sâu trong tâm thức của các thế hệ trong suốt 90 năm qua. Hai tiếng “Đảng ta”, đó là một sự khẳng định những gì đáng trân quý nhất, gần gũi, tin cậy nhất mà nhân dân dành riêng cho Đảng.

Gắn bó “máu thịt” giữa Đảng với nhân dân

Một mùa Xuân mới đã đến với mọi người, mọi nhà, cũng là lúc đất nước, dân tộc Việt Nam lại rạo rực chuẩn bị kỷ niệm 90 năm ngày “Đảng ta” ra đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng của dân tộc ta đã khẳng định: “Đảng ta là một Đảng phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, của giai cấp vô sản chứ không vì lợi ích nào khác...”. Hai tiếng “Đảng ta”, đó là một sự khẳng định những gì đáng trân quý nhất, gần gũi, tin cậy nhất mà nhân dân dành riêng cho Đảng.

Ngày 3/2/1930 mãi mãi là mốc son trong lịch sử của dân tộc Việt Nam với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì thành lập. Từ mốc son ấy, cả dân tộc đoàn kết, bền lòng phấn đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng lập nên những kỳ tích vang dội trong 89 năm qua đã chứng minh: Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những ngày đầu giành được chính quyền về tay nhân dân, đã căn dặn cán bộ, đảng viên: “Việc gì có lợi cho dân thì ráng sức làm. Việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay phải luôn ghi sâu lời Bác, vì nhân dân mà phụng sự.

 Điều lệ Đảng được Đại hội XII thông qua đã ghi rõ: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”.

Thực tế 90 năm qua, đã chứng minh điều đó là hoàn toàn đúng. Đảng ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, được nhân dân chở che, nuôi dưỡng, đùm bọc nên hòa quyện với khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhân dân ta đi theo Đảng từ khi còn sự áp bức, bóc lột của thực dân, đế quốc và phong kiến. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã thắp sáng con đường xóa bỏ áp bức, bóc lột hàng trăm năm của thực dân, đế quốc, khơi dậy niềm tin cho cả dân tộc tiến lên rũ bỏ xiềng xích, gông cùm. Cả dân tộc ta đã đứng lên đi theo Đảng và Bác Hồ giành độc lập, tự do để được ấm no, hạnh phúc.

Chín mươi mùa Xuân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, làm cho uy tín của Đảng, của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tất cả những kỳ tích mà đất nước ta, dân tộc ta giành được trong 90 năm kiên định, vững vàng đi theo ngọn cờ cách mạng, là nhờ có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng quang vinh và Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Mùa Xuân, ý Đảng, lòng dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã có những truyền thống quý báu. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức kỷ luật, trên cơ sở tình thương yêu đồng chí và nguyên tắc tự phê bình và phê bình, là truyền thống đoàn kết quốc tế, thuỷ chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả.

Thực tiễn lịch sử 90 năm qua của cách mạng Việt Nam đã khẳng định mối liên hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam.

Mối liên hệ đó đã không ngừng được củng cố, tăng cường qua mọi giai đoạn của cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vô cùng to lớn, những thành tựu có ý nghĩa lịch sử chính là nhờ gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết, tập hợp, phát huy được sức mạnh của toàn dân. Đây là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam 90 năm qua, là cội nguồn của sức mạnh Việt Nam.

Để Đảng thực sự là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”

Những thắng lợi giành được 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Đảng ta không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức được đẩy mạnh, được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng mà gần đây là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau 4 năm triển khai thực hiện, các cấp uỷ Đảng đã quan tâm phát hiện, ngăn chặn xử lý nhiều vụ việc tiêu cực, sai phạm của cán bộ, đảng viên. Tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm với công việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Niềm tin của cán bộ và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao.

 Bên cạnh việc khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước, Đảng ta vẫn cảnh báo sự tồn tại nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm... Chính vì vậy, trong giai đoạn 2016 - 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm Đảng tập trung chỉ đạo, đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Năm 2019 khép lại với những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, đặc biệt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Dẫu vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, song kết quả của những nỗ lực trong năm vừa qua là tiền đề rất quan trọng cho sự bứt phá trong năm 2020 và những năm tiếp theo, đã thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng.   

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng năm nay diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Phát huy những thành quả đã đạt được, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra, tạo tiền đề và niềm tin để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2021. Mỗi người dân Việt Nam tin tưởng rằng, Đảng sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhất cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng đúng với tinh thần “xây dựng Đảng là then chốt” để Đảng thực sự trở thành “là đạo đức, là văn minh”, là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mùa Xuân, ý Đảng, lòng dân