Tiêu điểm

Hệ thống Tòa án hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua

Mai Đỉnh 11/04/2024 - 11:12

Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, các thành viên trong Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương (Khối) đã hưởng ứng, phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, tập trung vào nội dung thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng Bộ, ngành và đạt được các kết quả nổi bật trong năm 2023.

Hưởng ứng phong trào thi đua của Khối, năm 2023 các Bộ, ngành trong Khối đã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị mình, tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, gắn với phương châm hành động của Chính phủ năm 2023 “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”.

Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, với tinh thần càng khó khăn, càng ra sức thi đua”, thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những việc khó, những vấn đề “nóng”, nổi cộm, gây bức xúc… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tinh thần quyết tâm vượt qua mọi thách thức, khắc phục mọi khó khăn, các thành viên trong Khối đã thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu, tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng Bộ, ngành và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

tdkt-co-quan-tw-13-.jpg
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trao cờ Khối trưởng Khối thi đua năm 2024 cho TANDTC.

Lan tỏa tinh thần thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Năm 2023, cấp ủy, lãnh đạo TAND các cấp tổ chức quán triệt thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, các bộ, ngành có liên quan và của địa phương về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung phổ biến, quán triệt các văn bản mới như: Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 15/2023/TT-BNV ngày 15/10/2023 và số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp và chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT.

Để chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2023, ngay từ đầu năm, Thường trực Hội đồng TĐKT TAND đã chủ động tham mưu, giúp Chánh án TANDTC, Hội đồng TĐKT TAND ban hành các văn bản chỉ đạo TAND các cấp về công tác thi đua, khen thưởng và chỉ đạo tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng TĐKT Trung ương phát động, điển hình là các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, gắn việc triển khai thực hiện phong trào thi đua với các nhiệm vụ chính trị của TAND. Trên cơ sở đó, các đơn vị, TAND xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể hóa thực hiện phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

tdkt-co-quan-tw-1-.jpg
Các Bộ, ngành trong Khối ký Giao ước thi đua năm 2024 và nêu cao quyết tâm đoàn kết, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua các phong trào thi đua, các Tòa án đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản được Quốc hội giao, cụ thể: đã giải quyết được 540.490 vụ việc/606.209 vụ việc các loại đã thụ lý, đạt tỷ lệ 89,16%, cao hơn năm 2022 là 0,26%. Mặc dù trong năm 2023, số vụ việc thụ lý tăng 38.688 vụ, song số vụ việc giải quyết cũng đã tăng 35.809 vụ. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án là 0,89%, thấp hơn năm 2022 là 0,01%, đáp ứng yêu cầu mà Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội đề ra (không quá 1,5%).

Năm 2024, Khối thi đua các Bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương sẽ tiếp tục phát huy, đổi mới hơn nữa các phong trào thi đua để lan tỏa sâu rộng tinh thần cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan và của Khối.

Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng

Đặc biệt, các Tòa án luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tiếp theo dõi, chỉ đạo; các vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế, chức vụ nghiêm trọng.... TANDTC chú trọng xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về tổ chức và hoạt động của TAND.

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Vì công lý”, Chánh án TANDTC đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, 2024 trong hệ thống TAND với chủ đề: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước”.

Nội dung, chỉ tiêu thi đua là thực hiện đồng bộ 17 giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội và TANDTC đề ra. 100% các đơn vị, TAND các cấp đã ký kết giao ước, tự nguyện tham gia thi đua; tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua để đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

tdkt-co-quan-tw-14-.jpg
Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng phát động phong trào thi đua năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-TANDTC-TĐKT ngày 25/3/2021 của TANDTC, các đơn vị TAND đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gương điển hình tiến tiến trong năm, tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tế.

Năm 2023, Chánh án TANDTC đã trình cấp có thẩm quyền khen thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 17 tập thể và 20 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 17 tập thể, 25 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 23 tập thể; Chiến sĩ thi đua toàn quốc 06 cá nhân.

Đồng thời Chánh án TANDTC tặng thưởng cho nhiều lượt tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, như: “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” cho 114 tập thể, 60 Thẩm phán được tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”, hơn 3.000 tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.

tdkt-co-quan-tw-16-.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao Cờ thi đua Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Trong vai trò Phó Trưởng Khối năm 2023, TANDTC đã phát huy vai trò đi đầu, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua. Theo đó, bám sát các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước phát động; hệ thống Tòa án đã cụ thể hóa các phong trào thi đua vào mục tiêu, nội dung nhằm gia tăng chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2024, TANDTC là Khối trưởng, VKSNDTC là Khối phó Khối thi đua các Bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương.

Khối thi đua các Bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương gồm 8 đơn vị: TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2023, Kiểm toán Nhà nước được phân công làm Trưởng khối, TANDTC làm Phó Trưởng khối.

tdkt-co-quan-tw-12-.jpg
Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hệ thống Tòa án hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua