Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế làm việc với NHNN

Mai Đỉnh | 02/12/2021, 07:06

Chiều 1/12, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC dẫn đầu Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý Biên chế đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về kết quả thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016 -2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022 – 2026.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Thống đốc NHNN; các đồng chí Phó Thống đốc, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc NHNN.

Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh công tác chuẩn bị cho buổi làm việc của Ban Cán sự đảng NHNN chu đáo, bám sát hướng dẫn, kế hoạch khảo sát của Ban Chỉ đạo; thông tin trong báo cáo dày dặn, phong phú.

Theo đồng chí Nguyễn Hòa Bình, thời gian qua, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tinh thần của các Nghị quyết trên là để tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ.

nhnn2.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở báo cáo về công tác quản lý biên chế năm 2016-2021, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị NHNN trao đổi cởi mở, thẳng thắn những vấn đề liên quan đến hoạt động của Ngành, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương để kịp thời tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, trên tinh thần thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về biên chế và tổ chức cán bộ cũng như sát với tình hình thực tiễn đơn vị.

Trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN cho biết, để quản lý, sử dụng biên chế và đạt được chỉ tiêu tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và Nhà nước, Ban Cán sự đảng NHNN đã chỉ đạo rà soát các nội dung của Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết 18-NQ/TW…

NHNN đã chủ động cân đối quản lý biên chế một cách tiết kiệm, nghiêm túc quán triệt chỉ sử dụng trong phạm vi biên chế được Bộ Nội vụ giao, không xảy ra tình trạng vượt biên chế. Đồng thời, NHNN đã xây dựng lộ trình tổng thể và chi tiết theo từng năm, đảm bảo đến năm 2021 biên chế của toàn hệ thống NHNN giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015. Kết quả đến năm 2021, NHNN đã giảm 577 chỉ tiêu biên chế công chức hành chính so với năm 2015, tương ứng với tỷ lệ 10,02%.

Về số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập thuộc NHNN, đến năm 2021, NHNN đã thực hiện cắt giảm 156 chỉ tiêu người làm việc trong các ĐVSN công lập so với năm 2015, đạt tỷ lệ giảm 10,08%. Qua đó thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 6/1/2017 của Thủ tướng về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong khối các ĐVSN công lập.

Để thực hiện công tác quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 đạt hiệu quả, NHNN tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, định hướng, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ngành về quản lý biên chế, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề quan trọng hoặc những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc NHNN để điều chỉnh, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của NHNN và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng trùng lắp, chồng chéo.

nhnn1.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức của NHNN trong giai đoạn 2022-2026.

Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN có điểm đặc thù khác biệt nhất định so với các Bộ, cơ quan ngang bộ khác. NHNN vưa là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hồi; đồng thời là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, NHNN nhận thấy trong thời gian vừa qua đối tượng quản lý và khối lượng công việc của NHNN tăng trưởng ở quy mô rất lớn. Với vai trò là ngân hàng trung ương, đối chiếu với thông lệ quốc tế, NHNN là ngân hàng trung ương hoạt động “đa mục tiêu” với đa dạng các nhiệm vụ như: ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đây phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thống đốc NNHN Nguyễn Thị Hồng nhìn nhận, trong thời gian qua, chủ trương, định hướng của Đảng rất nhất quán theo hướng gắn việc tinh gọn tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ. Cùng với đó, nhiều chính sách, quy định mang tính định lượng đã được ban hành và đạt được kết quả triển khai một cách hiệu quả, thực chất. Theo đó, NHNN rất quan tâm chỉ đạo quyết liệt, có nhiều cách làm đổi mới sáng tạo, thực hiện nghiêm túc chủ trương giảm biên chế. Kết quả triển khai thực tế rất tích cực.

Thời gian tới, trong bối cảnh đối tượng quản lý và khối lượng công việc của NHNN tăng trưởng ở quy mô lớn, những thách thức đặt ra đối với việc thực hiện hiệu quả chức năng của NHTW trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng tăng… Thống đốc NHNN đề nghị Đoàn công tác quan tâm, báo cáo Ban Chỉ đạo theo hướng cho phép duy trì ổn định biên chế công chức hành chính và biên chế sự nghiệp của NHNN giai đoạn 2022-2026 như số lượng biên chế đã được giao năm 2021. Qua đó, tạo điều kiện cơ bản về nguồn nhân lực để NHNN có thể thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo các lãnh đạo NHNN cũng đã làm rõ thêm nhiều nội dung các thành viên của Đoàn công tác nêu liên quan đến công tác biên chế trong từng lĩnh vực quản lý cũng như đề xuất công tác quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, Trưởng đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý Biên chế, đánh giá cao hiệu quả, chất lượng tổ chức cán bộ, cũng như công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của NHNN trong thời gian qua.

Đối với chủ trương của Đảng tinh giản biên chế, đồng chí Nguyễn Hoà Bình đánh giá, NHNN chấp hành nghiêm chỉnh tinh giản cơ cấu bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ toàn hệ thống. Trong quá trình thực hiện có nhiều cách làm đổi mới sáng tạo, khoa học.

Đặc biệt, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao Ban Cán sự đảng NHNN đã ban hành rất nhiều các văn bản thực hiện các chủ trương của Đảng như: đề án giảm biên chế, kế hoạch sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết, xây dựng vị trí việc làm, tăng cường thanh tra kiểm tra… Kết cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước khoa học, theo hướng tăng dần về chuyên môn.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của NHNN, Chánh án TANDTC đề nghị, NHNN tiếp tục có đánh giá sâu sắc hơn kết quả đạt được để nghiên cứu tiếp tục thực hiện các Nghị quyết 18, 19, của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị đạt được hiệu quả cao. 

Về những đề xuất kiến nghị của NHNN, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, Đoàn Khảo sát ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo. Đồng thời, đề nghị NHNN bổ sung một số thông tin, hoàn thiện báo cáo trên cơ sở gợi ý của Đoàn khảo sát.

Tiếp thu ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, Trưởng đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, thay mặt Ban Cán sự đảng NHNN, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng mong muốn Ban Chỉ đạo trung ương về quản lý biên chế và các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục quan tâm đến những vấn để từ cơ sở, từ thực tiễn để tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ ban hành những chính sách phù hợp, giải quyết và tháo gỡ những khó khăn trong thực tế để giúp NHNN nói riêng và các Bộ, ngành địa phương nói chung có đầy đủ nguồn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài liên quan
Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý biên chế làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN
Ngày 29/11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thông Tấn xã Việt Nam (TTXVN) về thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế làm việc với NHNN