Vấn đề quan tâm

Đề xuất chi tối đa 50 triệu đồng mua một tin phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bùi Anh 19/06/2024 13:53

Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất chi tối đa 50 triệu đồng để mua một tin phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nội dung chi

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp. Cụ thể, về nội dung chi, tại Điều 3 dự thảo Bộ này đề xuất 6 khoản chi.

chong-tham-nhung-1.jpg
Ảnh minh họa: tuyengiao.vn

Một là, chi phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (nếu có).

Hai là, chi thù lao đối với các trường hợp được biệt phái từ nơi khác đến Ban Nội chính Trung ương hoặc Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy để thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có).

Ba là, chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi mua sách báo, tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn; chi hội nghị, tiếp khách; chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; chi công tác phí cho các đoàn kiểm tra, giám sát do Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thành lập.

Bốn là, các khoản chi phục vụ hoạt động đặc thù của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: a) Chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; b) Chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất.

Năm là, chi mua sắm, sửa chữa tài sản chuyên dùng.

Sáu là, các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phê duyệt (nếu có).

Quản lý, sử dụng kinh phí mua tin phòng, chống tham nhũng theo chế độ mật

Về mức chi, Bộ Tài chính đề xuất mức chi cho các nội dung quy định tại Điều 3 của Thông tư này thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Thông tư này quy định cụ thể một số mức chi như sau:

Chi phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Chi thù lao quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi mua sách báo, tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn: Theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán đã được giao;

Chi hội nghị, tiếp khách; chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; chi công tác phí cho các đoàn kiểm tra, giám sát cho Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thành lập: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị;

Đáng chú ý, Dự thảo đề xuất chi mua tin tối đa 50 triệu đồng/tin. Căn cứ nội dung, tính chất của tin được cung cấp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định mức chi đối với từng trường hợp cụ thể; trường hợp đặc biệt, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương báo cáo tập thể Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định. Việc quản lý, sử dụng kinh phí mua tin theo chế độ mật;

Chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất: Áp dụng mức chi tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ- CP ngày 31/12/ 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng;

Các khoản chi khác theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (nếu có): Mức chỉ thực hiện theo quy định hiện hành đối với từng nội dung chi.

Đối với nội dung chưa có quy định về mức chi, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo tập thể thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xem xét, thực hiện theo Kết luận của Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Các khoản chi phải có hóa đơn, chứng từ chi thực tế hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất chi tối đa 50 triệu đồng mua một tin phòng, chống tham nhũng, tiêu cực