Tiêu điểm

Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong các TAND năm 2024

Mai Đỉnh 19/03/2024 13:22

Triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong các TAND giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường tính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch của Tòa án, góp phần mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Thực hiện Chỉ thị số 01/2024/CT-CA ngày 02/01/2024 của Chánh án TANDTC về việc tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2024; Chỉ thị số 02/CT-CA ngày 15/01/2024 của Chánh án TANDTC về đẩy mạnh chuyến đổi số, xây dựng Tòa án điện tử, TANDTC đã xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong các TAND năm 2024.

Với mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các Chỉ thị của Chánh án về chuyển đổi số; đồng thời tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi, tạo nền tảng vững chắc cho công tác chuyển đổi số Tòa án những năm tiếp theo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm; thúc đẩy các Tòa án, các đơn vị trực thuộc sử dụng nền tảng số, thực hiện chuyển đổi số, tạo môi trường làm việc văn minh, thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

Đồng thời xác định nội dung công việc, thời hạn, cách thức triển khai, tiến độ thực hiện và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc TANDTC, Tòa án các cấp, các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo triển khai Kế hoạch được hiệu quả.

Theo đó, TANDTC yêu cầu các đơn vị trực thuộc TANDTC, Tòa án các cấp tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, định kỳ báo cáo Lãnh đạo TANDTC các vấn để mới phát sinh, kết quả thực hiện.

toa-an-dien-tu1.jpg
Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong các TAND năm 2024

Trong đó, nội dung của kế hoạch bao gồm: (1) Triển khai Dự án Trang bị cơ sở vật chất tổ chức triển khai phiên tòa trực tuyến đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ; (2) Triển khai Dự án xây dựng phần mềm Trợ lý ảo Tòa án và huấn luyện, bổ sung trí thức cho Trợ lý ảo; (3) Thực hiện kết nối chia sẻ giữ liệu cán bộ, công chức, viên chức Tòa án với cơ sở giữ liệu quốc gia về cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước theo Đề án 06 của Chính phủ; (4) Đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ việc của Tòa án – QLTA (https://qlta.toaan.gov.vn); (5) Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ tư pháp công trực tuyến của TAND;

(6) Đẩy mạnh nền tảng họp trực tuyến phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các TAND; (7) Hoàn thành việc phê duyệt đánh giá cấp độ an toàn hệ thống thông tin Trung tâm giữ liệu TAND; (8) Ban hành các Quy chế, Quy định về quản lý, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với các hệ thống CNTT của Tòa án; (9) Hoàn thành việc xây dựng Đề án triển khai xây dựng Tòa án điện tử và khung kiến trúc Tòa án điện tử; (10) Tổ chức kiểm tra đánh giá về tình hình thực hiện các chỉ đạo của TANDTC về ứng dụng CNTT tại một số TAND.

Lãnh đạo TANDTC yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, Chánh án Tòa án các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổng hợp TANDTC thực hiện các nội dung kế hoạch trên; đồng thời Vụ Tổng hợp căn cứ Kế hoạch này ban hành chương trình triển khai cụ thể, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch hiệu quả.

Xây dựng Tòa án điện tử - một nhiệm vụ quan trọng của Chiến lược cải cách tư pháp. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử là nhiệm vụ cấp thiết, là cơ hội để hệ thống Tòa án tiếp tục nâng cao niềm tin vào công lý của người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng tòa án hiện đại. Công cuộc chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử sẽ tạo ra những giá trị to lớn, đóng góp quan trọng vào thành công của Chiến lược cải cách tư pháp nước ta.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong các TAND năm 2024