Còn tình trạng "đúng" quy trình nhưng không chọn "trúng" người, “đúng” việc

PV | 04/03/2017, 18:44

Ở một số nơi, một số trường hợp tuy thực hiện "đúng” quy trình nhưng vẫn không chọn "trúng" người, “đúng” việc, gây bức xúc xã hội như trường hợp Nguyễn Xuân Sơn, Trịnh Xuân Thanh..., báo cáo tại Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng chỉ rõ.

Còn tình trạng

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 4/3, Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017 đã được tổ chức trực tuyến tới 73 điểm cầu trên cả nước. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh...

Từng bước chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, tiêu cực trong công tác cán bộ

Trình bày Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nêu rõ năm 2016, toàn ngành đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn nhân sự; xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả và hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ; từng bước chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, tiêu cực, nhất là trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp ghi nhận, đánh giá cao và được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Năm 2016, toàn ngành đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Kết luận số 01 và Kết luận số 02 của Ban Tổ chức Trung ương; tham mưu công tác nhân sự và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kịp thời sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngành tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới, cải tiến phong cách, lề lối làm việc; tiếp tục cải cách hành chính trong Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng...

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng đã đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng. Đó là chưa khắc phục được tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém, sơ hở; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cấp trên “sợ” cấp dưới trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm hoặc đánh giá cán bộ cuối năm; còn tình trạng cấp dưới chưa thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên.

Ở một số nơi, một số trường hợp tuy thực hiện "đúng” quy trình nhưng vẫn không chọn "trúng" người, “đúng” việc, gây bức xúc trong xã hội như các trường hợp Nguyễn Xuân Sơn, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy... Công tác tham mưu tuy đã có nhiều đổi mới nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của cấp ủy các cấp và thực tế đặt ra; một số đề án, nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy chưa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ của toàn ngành nhìn chung còn những hạn chế, bất cập, chậm được khắc phục, nhất là năng lực nghiên cứu, dự báo và sự tích cực chủ động trong công tác...

Chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đinh Thế Huynh chúc mừng và biểu dương những kết quả mà ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2016, trong thành tựu chung của đất nước, có những đóng góp xứng đáng của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng. Toàn Ngành đã tích cực đổi mới toàn diện các mặt công tác, nhất là đổi mới tư duy, nội dung phương pháp làm việc; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ với quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành khối lượng cộng việc lớn với kết quả đáng ghi nhận.

Còn tình trạng

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị

Chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm mà Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng cần phải kiên quyết khắc phục, Thường trực Ban Bí thư nhận định năm 2017 nhiệm vụ của ngành rất nặng nề. Toàn ngành phải chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; về tổ chức, cán bộ; về phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc; phối hợp nghiên cứu tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn, cốt lõi để tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước mắt, ngành tập trung cao độ để xây dựng có chất lượng, đúng tiến độ hai Đề án lớn: "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" trình Hội nghị Trung ương 6 và chuẩn bị Đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" trình Hội nghị Trung ương 7. Đây là những vấn đề lớn, quan trọng, tác động trực tiếp đến toàn hệ thống chính trị, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của toàn ngành.

Ông Đinh Thế Huynh lưu ý, năm 2017, toàn ngành cần tập trung rà soát hệ thống các văn bản, quy định, quy chế, hướng dẫn để sớm đề xuất hướng bổ sung, sửa đổi cho đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa hệ thống Đảng và chính quyền các cấp từ Trung ương tới địa phương.

Ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng theo hướng chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục, tự động hóa tổ chức thực hiện; tập trung xây dựng ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đoàn kết, trong sạch; đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có đủ năng lực và phẩm chất, đủ sức đảm đương những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao.

Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tham mưu cho các cấp ủy tập trung đổi mới tác phong, lề lối, phương pháp làm việc khoa học; nêu cao tinh thần gương mẫu, kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh việc xây dựng các quy chế, quy định phù hợp; minh bạch hóa các thủ tục trong công tác cán bộ... để nâng cao uy tín và hình ảnh của ngành.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh gợi mở năm nay, ngành nên chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá. Nêu thực tế là nhiều nơi 100% cá nhân được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng tập thể của những cá nhân ấy chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Đinh Thế Huynh cho rằng mấu chốt của vấn đề chính là ở khâu đánh giá cán bộ, còn có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bệnh thành tích... Nếu làm tốt công tác đánh giá cán bộ sẽ khắc phục được sự bất hợp lý giữa đánh giá cán bộ, xếp loại cá nhân với đánh giá tập thể.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng rằng với quyết tâm mới, khí thế mới, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bài liên quan
Điều động 3 nhân sự tiếp tục làm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội
Ông Nguyễn Văn Cường, ông Hoàng Xuân Hòa và ông Phạm Thái Hà được điều động tiếp tục làm nhiệm vụ Trợ lý Chủ tịch QH Vương Đình Huệ.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Còn tình trạng "đúng" quy trình nhưng không chọn "trúng" người, “đúng” việc