Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo Thông tư về sử dụng, quyết toán kinh phí hòa giải tại Tòa án

Bình Nguyên | 13/10/2020, 16:04

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Theo dự thảo thông tư, đối tượng áp dụng là: Tòa án nhân dân các cấp, Hòa giải viên tại Tòa án, các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước (trừ một số trường hợp) và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo Thông tư về sử dụng, quyết toán kinh phí hòa giải tại Tòa án

Phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp đất đai tại TAND cấp cao Hà Nội

Nội dung chi, mức chi kinh phí thực hiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án gồm: Chi tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại, Thư ký Tòa án phục vụ hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho Hòa giải viên theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

Chi thực hiện công tác thông tin, truyền thông về hoạt động hòa giải: Căn cứ nội dung, nhiệm vụ truyền thông về hoạt động hòa giải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và giao nhiệm vụ theo quy định, Tòa án nhân dân các cấp chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, nội dung truyền thông đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao;

Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Chi thù lao cho hòa giải viên: Mức chi thù lao cho Hòa giải viên thực hiện theo quy định của Chính phủ…

Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Tòa án nhân dân các cấp lập dự toán chi tiết kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tổng hợp chung trong dự toán chi hoạt động thường xuyên của cơ quan Tòa án; gửi Tòa án nhân dân tối cao để tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên gửi Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao dự toán.

Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Đối với chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án do các bên tham gia hòa giải đối thoại tại Tòa án phải chịu chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp và việc quản lý sử dụng, chi phí.

Thăm dò
biểu quyết
Bạn có đeo khẩu trang khi ra đường?
Thời gian: 23/10/2020
Bài liên quan
Tiền lệ pháp và Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Hai điểm sáng mới của ngành Tòa án Việt Nam
Trải qua 75 năm, ngành TAND đã luôn thực hiện chức năng xét xử nhân danh Nhà nước bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo Thông tư về sử dụng, quyết toán kinh phí hòa giải tại Tòa án