Ban Bí thư đồng ý tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam với 600 đại biểu chính thức

Trọng Bằng | 27/06/2020, 08:04

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Đại hội trong tháng 11/2020, số lượng đại biểu chính thức là 600 người, Kết Luận số 78-KL/TW của Ban Bí thư nêu rõ.

Ban Bí thư đồng ý tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam với 600 đại biểu chính thức

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết Luận số 78-KL/TW của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận nêu rõ, trước những đóng góp của Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (bao gồm Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh) cho phát triển kinh tế-xã hội, Ban Bí thư đồng ý trong năm 2020, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố (cấp tỉnh) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025, bao gồm cả Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh đại hội trước thời hạn nhiệm kỳ 5 năm.

Về thời gian, Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh tổ chức đại hội từ tháng 6-10/2020. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Đại hội trong tháng 11/2020, số lượng đại biểu chính thức là 600 người.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2020- 2025 thực hiện trên cơ sở Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Thông báo số 158- TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102- KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới.

Về Điều lệ, cần rà soát kỹ, chỉnh sửa những điểm thật cần thiết, bảo đảm thống nhất nội dung, hình thức và hiệu lực thi hành của Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh…

Về nhân sự, lựa chọn và bầu Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Ủy ban Kiểm tra phù hợp với quy định của Đảng và Nhà nước để bảo đảm có đủ tiêu chuẩn, năng lực, tâm huyết, kiến thức, kinh nghiệm và am hiểu về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là 160 người, tăng số lượng Ủy viên là hội đồng quản trị (giám đốc) hợp tác xã, tuy nhiên không tăng số lượng Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực và Ủy ban Kiểm tra so với nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết luận số 78- KL/TW của Ban Bí thư cũng đồng ý với đề nghị của Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong tình hình mới, trình cơ quan có thẩm quyền…

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ban Bí thư đồng ý tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam với 600 đại biểu chính thức