Tin địa phương

Xây dựng TP. Hải Phòng "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh"

Vũ Ba 02/05/2024 - 20:58

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 109/KH-UBND triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh" năm 2024.

Kế hoạch nhằm kế thừa, phát huy, nhân rộng những kết quả đạt được từ các phong trào “Xây dựng thành phố Hải Phòng sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh" hàng năm, qua đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Hải Phòng. Đẩy mạnh sự chuyển biến trong nhận thức và hành động đối với tất cả các cán bộ, công chức cùng các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật thực hiện nếp sống văn minh đô thị; có ý thức và hành vi văn hóa khi tham gia giao thông; thực hiện chỉnh trang đô thị; thực hiện hành vi, ứng xử có văn hóa, thân thiện với môi trường và đảm bảo mỹ quan đô thị; tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.

Phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh” ở các cấp, các ngành và toàn dân mang tính thường xuyên, liên tục để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần xây dựng thành phố văn minh giàu đẹp. Tổ chức lồng ghép nội dung xây dựng các tuyến phố, khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh" với các chương trình hành động của thành phố. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò vận động phong trào của các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện tốt sự phối hợp giữa các tổ chức, lực lượng và quần chúng nhân dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, kết hợp thực hiện nghiêm các biện pháp chế tài theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch yêu cầu triển khai toàn diện, sâu rộng với sự tham gia của toàn thể các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Các ngành, các cấp và các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hành động chi tiết để tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động, giáo dục đến các địa bàn khu dân cư và các hộ gia đình.

hai-phong.jpg
Một góc đô thị TP. Hải Phòng.

Sau khi tổ chức phát động, các cơ quan, đơn vị phải kiểm tra đôn đốc thường xuyên theo kế hoạch cụ thể, đảm bảo chất lượng các tuyến phố, các khu vực của thành phố do mình quản lý sẽ tốt hơn và được mọi người dân tại những nơi đó đồng tình và hưởng ứng tham gia tích cực. Các hoạt động “Xây dựng thành phố Hải Phòng sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh” khi được triển khai phải được tính toán cụ thể; đặc biệt khu vực nông thôn cần gắn kết với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu; duy trì, khôi phục, phát triển cảnh quan các khu sinh thái; gắn với hoạt động bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch vùng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục một cách sâu rộng và đồng bộ trong các ngành, các cấp, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và cộng đồng dân cư để mọi người nhận thức rõ tính cấp bách, tầm quan trọng của phòng trào này và tự giác tham gia thực hiện nếp sống văn hoá văn minh đô thị.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng kế hoạch hành động phù hợp, chi tiết, triển khai thực hiện theo các nội dung đề ra. Triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền, cổ động cho phong trào thi đua; duy trì hiệu quả “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp” tại khu dân cư, hộ gia đình; xây dựng, phát triển các hoạt động, mô hình thiết thực, phù hợp thực tiễn thu hút sự tham gia của đông đảo hội, đoàn viên và nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng TP. Hải Phòng "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh"