Tin địa phương

Triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Vũ Ba 12/06/2024 - 14:37

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 129/KH-UBND triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Theo đó, kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, Nhân dân trong việc thi hành Luật.

Quá trình triển khai kế hoạch này sẽ tập trung cao cho công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Từ đó, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật; tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành.

Tại kế hoạch này, UBND thành phố yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai thi hành Luật. UBND thành phố yêu cầu nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì trong phối hợp triển khai thi hành Luật. Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật.

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (Luật số 25/2023/QH15) được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 24/11/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, gồm 6 chương với 34 điều.

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự có hiệu lực thi hành sẽ thay thế pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự số 32-L/CTN.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự