TP. Hà Nội Lựa chọn cán bộ có năng lực, đạo đức vào các vị trí trong hệ thống chính trị

Mai Thoa | 28/08/2019, 16:47

Hà Nội “cần phải lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, đạo đức và trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị, đồng thời đưa những người không xứng đáng ra khỏi bộ máy”.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại Hội nghị “Hà Nội 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị” ngày 26/8.

Giữ gìn được sự đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân

Theo Báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ cho thấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn khắc ghi và nghiêm túc thực hiện Di chúc của Người; không ngừng đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước.

Quá trình thực hiện Di chúc, đồng thời là quá trình Thủ đô Hà Nội cùng cả nước thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của từng thời kỳ cách mạng: Đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khôi phục đất nước sau chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước; thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước; quá trình Hà Nội học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của thành phố để xây dựng, phát triển Thủ đô.

TP. Hà Nội Lựa chọn cán bộ có năng lực, đạo đức vào các vị trí trong hệ thống chính trị

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị

Một trong những nội dung quan trọng trong bản Di chúc của Bác là giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân. Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Đảng bộ Hà Nội đã đặt  nhiệm vụ này lên hàng đầu. Sự đoàn kết không chỉ thể hiện trong các chủ đề và tiêu đề lớn của cả 16 kỳ Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội mà còn tựa như sợi chỉ đỏ xuyên suốt các nội dung của các kỳ đại hội, thấm sâu vào nhận thức hành động của từng tổ chức cơ sở đảng và từng đảng viên.

Để có được sự đoàn kết đó, Đảng bộ Hà Nội đã làm tốt các mặt công tác xây dựng đảng trong toàn đảng bộ về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác tư tưởng, chính trị, công tác kiểm tra, công tác dân vận… Trong đó, công tác tư tưởng, chính trị, công tác tổ chức được triển khai kịp thời, góp phần tạo dựng khối đoàn kết toàn Đảng bộ thêm bền vững.

Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Hà Nội đã đạt một số kết quả khả quan. Thành phố đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chủ đề công tác hàng năm của thành phố như: “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ”, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 về Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP. Hà Nội. Qua đó, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Điều này đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Đưa những người không xứng đáng, không đủ điều kiện ra khỏi bộ máy

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy được vai trò nêu gương, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố, đẩy mạnh cải cách hành chính đã tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức.

Tính hết năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội tăng 15 bậc so với năm 2015 (vươn lên đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố). Kinh tế tăng trưởng khá; thu ngân sách và kim ngạch xuất khẩu đều vượt kế hoạch; thu hút vốn đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đứng đầu cả nước sau hơn 30 năm mở cửa, hội nhập; có 325/386 xã đạt chuẩn NTM (đạt 84%) và về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra; hoàn thành sớm 2 năm Chương trình trồng 1 triệu cây xanh; hoàn thành trước 2 năm mục tiêu giảm nghèo, đời sống của người dân được nâng cao và thu nhập bình quân đầu người đạt 116 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm nhanh (năm 2018 còn 1,16%).

Tuy nhiên, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Hà Nội. Cụ thể là: Vẫn còn có Cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng, chưa nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; việc học tập và làm theo Bác của một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên chưa thực sự trở thành ý thức tự giác...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ nhưng những điều Người nói, Người viết, người hành động và đặc biệt là bản Di chúc Bác để lại cho chúng ta vẫn mãi mãi là một văn kiện lịch sử, di sản vô giá kết tinh tinh hoa, tư tưởng, đạo đức và phong cách của vị lãnh tụ vĩ đại suốt đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Người luôn căn dặn Thủ đô Hà Nội phải làm gương mẫu để dẫn đầu nhân dân cả nước, để người dân cả nước nhìn về Thủ đô. Tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời dạy sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội.

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, quán triệt sâu sắc lời dạy trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị của Hà Nội đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện chủ đề “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn di huấn này của Bác và tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian tới, cán bộ, đảng viên mà trước hết là các lãnh đạo, quản lý các cấp cần phát huy tính nêu gương trong tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ; quán triệt lời dạy của Bác “cán bộ là gốc của mọi công việc”.

Đặc biệt, cấp uỷ, chính quyền Hà Nội phải quán triệt đội ngũ cán bộ các cấp trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Di chúc gắn với Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, đấu tranh với các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Từ đó, có căn cứ để lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, đạo đức và trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị, đồng thời đưa những người không xứng đáng, không đủ điều kiện và tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy; quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp gắn với việc thực hiện lời Bác dạy về “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội  nhấn mạnh.

Bài liên quan
Y án tử hình 2 kẻ buôn bán gần 30kg ma túy đá
TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo Phàng A Nhà (SN 1973, trú tại xóm Xà Lĩnh, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình) và Nguyễn Văn Vẻ (SN 1971, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP. Hà Nội Lựa chọn cán bộ có năng lực, đạo đức vào các vị trí trong hệ thống chính trị