Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp

Nguyễn Sự - Quỳnh Hoa | 24/08/2015, 23:38

Chiều 24/8, Bộ Tư pháp đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số địa phương đã tham dự.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp các nước: Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Vương quốc Thái Lan, cùng các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tới dự và chung vui cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đọc diễn văn kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định: 70 năm qua, ngành tư pháp với chức năng xuyên suốt là xây dựng pháp luật, quản lý nhà nước về công tác pháp luật và các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, đã bám sát thực tiễn trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ ban hành và tổ chức thi hành những chính sách, pháp luật quan trọng; xây dựng các thiết chế pháp luật, tư pháp phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

 Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, ngành tư pháp đã và đang từng bước nâng tầm nhận thức lí luận, đổi mới tư duy chính trị - pháp lý trong việc nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các chiến lược quốc gia về pháp luật, tư pháp phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao tính dự báo và chất lượng của các chương trình lập pháp, lập quy theo các nhiệm kỳ của Quốc hội, Chính phủ, cũng như việc hoạch định chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, nghề tư pháp; trở thành cơ quan tham mưu tin cậy của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện đường hướng phát triển lĩnh vực pháp luật và tư pháp của đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế...

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những đóng góp to lớn của ngành tư pháp trong suốt 70 năm qua , góp phần quan trọng vào quá trình hình thành, củng cố, hoàn thiện những nền tảng chính trị - pháp lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vì một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, ngành tư pháp cũng đã bộc lộ những bất cập, hạn chế cần phải được kịp thời rút kinh nghiệm và có giải pháp tích cực khắc phục. Tổng Bí thư chỉ rõ: Một trong những bài học kinh nghiệm chung của các ngành, các cấp, của mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó có ngành tư pháp, đó là phải tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, tận tuỵ với công việc mà Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần giữ vững và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Người làm công tác tư pháp "phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng"; "phải nêu cao gương Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư cho nhân dân noi theo".

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong bất luận hoàn cảnh nào, ngành tư pháp phải kiên định lập trường tư tưởng, luôn giữ vững mục tiêu, quan điểm, đường lối của Đảng ta trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống luật pháp của nước ta. Hiến pháp năm 2013 đã đề cao việc phát huy dân chủ, tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - một nhà nước thực sự kiến tạo khuôn khổ thể chế, pháp luật cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm để mỗi người dân chủ động, tích cực sử dụng, thực hiện đúng đắn và an toàn các quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân trong làm ăn, sinh sống, đóng góp mọi sức người, sức của, năng lực và trí tuệ xây dựng, phát triển đất nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước pháp quyền mà chúng ta đang xây dựng là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hệ thống pháp luật phải bảo đảm cho Nhà nước vận hành trôi chảy, vừa tiếp nhận, phát triển những giá trị đã được khẳng định của văn minh nhân loại, vừa phải phù hợp với những giá trị tốt đẹp của truyền thống Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của chế độ ta, đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới. Hơn ai hết, Bộ Tư pháp, ngành tư pháp phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc vấn đề này, làm tốt hơn nữa việc nghiên cứu, làm rõ và từng bước bổ sung, đổi mới cả về lý luận và thực tiễn, hoàn thiện thể chế theo phương châm học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài, nhưng phải biết sàng lọc, vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Ngành tư pháp cần t ập trung sức lực, trí tuệ, tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện, sâu sắc về chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tư pháp, của ngành tư pháp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi của cách mạng trong giai đoạn mới.

Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội, tiếp tục thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp tới, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, tham gia xây dựng Chương trình lập pháp của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và tổ chức thực hiện cho tốt để đến năm 2020, về cơ bản nước ta có hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư lưu ý, cần nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức có ý thức chấp hành đúng pháp luật; nâng cao hơn nữa ý thức gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng "phép vua thua lệ làng", thói quen tùy tiện, bệnh quan liêu, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân khi giải quyết công việc.

Ngành tư pháp cần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quốc tịch, hộ tịch, lý lịch tư pháp; nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, hành chính; đẩy mạnh xã hội hóa việc cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, góp phần đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Ngành cần kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan tư pháp; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác tư pháp, làm sao để có được đội ngũ cán bộ tư pháp vững vàng về chính trị, tư tưởng; trong sạch về phẩm chất đạo đức; tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ. Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ, toàn diện hơn với Tòa án nhân dân tối cao, từ việc đào tạo nguồn thẩm phán đến việc tuyển chọn thẩm phán; chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam đào tạo đội ngũ luật gia, luật sư giỏi, am hiểu pháp luật quốc tế, thành thạo ngoại ngữ, có thể hoạt động trên trường quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và công dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Bounkenut Sangsomsak đã phát biểu chúc mừng những thành tựu quan trọng của ngành tư pháp Việt Nam trong suốt 70 năm qua, đặc biệt trong việc hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp, hướng tới mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam...

Trong phát biểu chào mừng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc bày tỏ mong muốn và tin tưởng thế hệ cán bộ pháp luật, tư pháp, từ những đồng chí lãnh đạo, đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác, đến các cán bộ trẻ, sẽ luôn gắn bó với mạch nguồn dân tộc, gắn bó với nhân dân, có nhiều cống hiến to lớn hơn nữa cho sự nghiệp phát triển pháp luật, tư pháp của đất nước.

 Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Phan Hồng Nguyên khẳng định thế hệ trẻ của ngành luôn trau dồi đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, lòng yêu ngành, yêu nghề, thực hiện tốt Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp...

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước cho ngành tư pháp, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của ngành vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao tặng Huân chương các hạng cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp.

Bài liên quan
Tổng Bí thư: Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch COVID-19
Tại cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp