Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ GTVT

PV | 03/06/2020, 18:06

Ngày 3/6, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Bộ GTVT về việc chấp hành quy định của pháp luật tại cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

Thiết lập 02 hệ thống tiếp nhận, xử lý hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân…

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ GTVT

Toàn cảnh buổi làm việc của Tổ công tác

Công chức, viên chức Bộ GTVT trong thực thi nhiệm vụ, công vụ đã tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Bộ GTVT đã thiết lập và duy trì 02 hệ thống đường dây nóng liên quan đến tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, tại thời điểm ngày 29/02/2020, có 22 tổ chức hành chính, gồm: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, 12 Vụ, 07 Cục và 01 Tổng cục. Trong giai đoạn 2020 - 2021, Bộ GTVT sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy của các tổ chức cho phù hợp với chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và tinh giản biên chế công chức, qua kết quả thống kê cho thấy, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ đã sử dụng số lượng người không vượt quá chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao. Tuy nhiên, việc tuyển dụng viên chức tại một số đơn vị gặp nhiều khó khăn nên tại một số đơn vị vẫn còn biên chế chưa sử dụng. Từ năm 2019 đến nay, Bộ GTVT đã phê duyệt kế hoạch tuyển dụng cho 11 đơn vị với 491 chỉ tiêu viên chức; hiện nay, các đơn vị đang thực hiện việc tuyển dụng viên chức và chưa báo cáo kết quả về Bộ, do biên chế chưa sử dụng sẽ giảm sau khi có kết quả tuyển dụng viên chức.

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế khối hành chính, tổng số biên chế giao năm 2020 là 1.854 biên chế, giảm 8,7% so với năm 2015. Khối sự nghiệp, tổng số biên chế giao năm 2020 là 8.488 biên chế sự nghiệp, giảm 10% so với năm 2015.

Các khâu trong công tác cán bộ luôn được Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy đinh của Đảng và Chính phủ. Các cán bộ được bổ nhiệm nhìn chung đã phát huy tốt năng lực lãnh đạo quản lý, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, là tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng đơn vị và nhiệm vụ chính trị của cả ngành thời gian qua.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của ngành GTVT tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ công chức, viên chức từng bước được chuẩn hóa, kỷ cương hành chính được nâng cao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ, của Ngành.

Năm 2019, tỷ lệ thủ tục hành chính được cắt giảm so với năm 2018 (cắt giảm 30 thủ tục hành chính; đơn giản hóa 56 thủ tục hành chính); số điều kiện kinh doanh cũng được cắt giảm 384/570 (chiếm 67,36%), đến nay dã thực hiện cắt giảm 172 điều kiện; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 176/312 (56,41%), mức độ 4 là 136/312 (43,59%); sáp nhập 12 cấp phòng, 02 cấp vụ; tinh giản biên chế 6,7% so với năm 2015; đơn thư khiếu nại đã giải quyết 100%; đơn thư tố cáo đã giải quyết 100%; công tác hoạt động tiếp công dân được thực hiện đúng quy định; không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Về cải cách hành chính, lãnh đạo Bộ GTVT đã chỉ đạo việc thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, các chương trình hoạt động cải cách hành chính được thực hiện bằng nhiều hình thức đạt hiệu quả cao; gắn nhiệm vụ cải cách hành chính với nhiệm vụ xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, cải cách tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, kiểm soát kết quả chất lượng các nhiệm vụ…

Không cào bằng tỷ lệ tinh giản biên chế

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đề nghị Bộ GTVT tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ một cách toàn diện, trong đó lưu ý không tổ chức cấp Phòng trong Vụ. Rà soát các đầu mối bên trong, các đơn vị sự nghiệp công lập để tiến hành tinh giản biên chế theo quy định (tối thiểu 10% đến năm 2021); đồng thời, chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ chi thường xuyên. Báo cáo rõ về tình hình sử dụng công chức hay viên chức trong 03 cảng vụ: Cảng vụ hàng không, Cảng vụ hàng hải và Cảng vụ đường thủy nội địa. Thực hiện việc minh bạch hóa tình trạng đấu thầu các dự án giao thông.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ GTVT

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Đề nghị Bộ GTVT báo cáo, làm rõ số hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và tiến hành chấm dứt hợp đồng theo quy định. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai và các biện pháp khắc phục các sai phạm trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm công chức theo Thông báo Kết luận số 48-TB/TW và Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và sớm có kế hoạch để sắp xếp, giải quyết tình trạng sử dụng quá cấp phó theo quy định tại một số cơ quan, đơn vị.

Tổ công tác cũng đề nghị Bộ GTVT bổ sung vào trong Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2016; việc giải quyết phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác đánh giá cán bộ…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ GTVT tiếp tục có báo cáo làm rõ, giải trình thêm các ý kiến góp ý, đề nghị của thành viên Tổ công tác để hoàn thiện báo cáo gửi về Bộ Nội vụ đúng thời gian theo quy định.

Về thực hiện kỷ cương hành chính, tránh nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp, Bộ GTVT cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra giám sát các hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ của mình khi tiếp xúc, làm việc với người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các kết luận của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức. Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các cơ quan bên trong Bộ theo đúng quy định; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Đề án xác định vị trí việc làm nhằm bố trí, sắp xếp phù hợp, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức.

Về sử dụng biên chế, tinh giản biên chế, Bộ GTVT cần nghiên cứu và giải trình rõ việc chưa sử dụng hết số lượng biên chế được giao; Thực hiện việc tinh giản biên chế phải thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; không cào bằng tỷ lệ tinh giản biên chế mà phải rà soát và tinh giản theo đúng quy định.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ phận tham mưu của Bộ GTVT tiếp thu các ý kiến góp ý của Tổ công tác, chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo gửi Bộ Nội vụ ngay trong tuần tới để tổng hợp, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ GTVT