Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025

Mai Thoa - Mai Đỉnh | 10/12/2020, 15:34

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực, nội dung sau: Đó là thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước... khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước...

Các đơn vị thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, đảm bảo khả thi, hiệu quả, nghiêm minh, theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển.

130526873_728141391167311_7797550834639143736_n(1).jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn mới.

Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào thị trường khoa học công nghệ. Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, phát triển mạng lưới kết nối nhân tài người Việt Nam. 

Trong thời gian đầu của giai đoạn 2021-2025 khi còn dịch bệnh, cần tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch COVID-19 nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận tụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là 4 phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

tdyn1.jpg
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn đã tặng hoa chúc mừng đại diện các cá nhân điển hình tiên tiến.

Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phong trào khuyến học khuyến tài và các phong trào phong phú khác, đảm bảo quyền làm chủ và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đặc biệt nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng giáo dục đào tạo. Tạo chuyển biến mạnh mẽ căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học xã hội, tận dụng và phát triển cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế...

Cùng với đó, tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.  Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vun đắp niềm tin, niềm tự hào, hướng về Tổ quốc, chung tay, chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung xây dựng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

dangngocthinh.jpg
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu bế mạc Đại hội.

Thủ tướng đề nghị, các ban, bộ ngành Trung ương, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, căn cứ chủ đề của Đại hội, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, rộng khắp, thiết thực. Trước mắt, tổ chức đợt thi đua đặc biệt sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân lập thành tích cao nhất, thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hưởng ứng phát động thi đua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong bày tỏ sự thống nhất cao với chủ đề Đại hội “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng thời khẳng định, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, tận dụng mọi cơ hội tiềm năng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước… Tỉnh Đồng Tháp sẽ nhanh chóng triển khai hiệu quả các đợt cao điểm thi đua, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể…

dhtdyn16.jpg

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương khẳng định sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo và đổi mới, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. “Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp có ý nghĩa to lớn đối với phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới. Chúng ta tin tưởng rằng sau Đại hội này, các phong trào thi đua yêu nước sẽ bám sát nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và hưởng ứng tích cực nội dung phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, hăng hái thi đua, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn đã tặng hoa chúc mừng đại diện các cá nhân điển hình tiên tiến.

Bài liên quan
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tiến hành phiên trù bị
Sáng 9/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tiến hành phiên họp trù bị với sự tham dự của 2020 đại biểu đại diện cho các điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua của cả nước.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025