Thủ tướng: Học viện Quốc phòng cần phải đổi mới để phát triển

Xuân Lan | 22/09/2021, 14:45

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương nhấn mạnh nội dung trên tại lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng.

ben-canh-su-ke-thua-on-dinh-hoc-vien-quoc-phong-phai-thay-doi-phat-trien.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng

Cùng dự lễ khai giảng với Thủ tướng có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, với vai trò là trung tâm huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về quốc phòng, quân sự; trải qua gần 45 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, phát huy truyền thống “Trung thành, tận tuỵ, đoàn kết, sáng tạo”, Học viện Quốc phòng đã có những đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục quốc gia; đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược cho Quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Quốc phòng qua các thời kỳ.

Phân tích tình hình đất nước, khu vực và thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Tình hình đặt ra những khó khăn, thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát sinh những vấn đề mới về quốc phòng, an ninh, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. “Chúng ta cần xác định nhận thức là: tình hình thay đổi thì nhiệm vụ thay đổi; nhiệm vụ thay đổi thì giải pháp phải thay đổi; giải pháp thay đổi thì tổ chức phải thay đổi; tổ chức thay đổi thì con người phải thay đổi. Điều đó dẫn đến hoạt động đào tạo, huấn luyện, nhất là liên quan đến quốc phòng, an ninh, bên cạnh sự kế thừa và ổn định, cần phải đổi mới để phát triển”, Thủ tướng chỉ rõ.

Tiếp tục thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, vị trí của Học viện

Nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Học viện, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh thêm một số nội dung để triển khai tốt hơn các hoạt động của Học viện trong thời gian tới.

Theo đó, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp 45 năm hào hùng vẻ vang của Học viện để đổi mới mạnh mẽ và phát triển toàn diện các mặt công tác, khẳng định là một trong những Học viện mẫu mực của Quốc gia; trung tâm đi đầu về đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước; là đầu mối uy tín thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng quan chức quốc phòng quốc tế. Các hoạt động của Học viện phải tiếp tục thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, vị trí của Học viện; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ngày càng cao trong tình hình hiện nay.

ben-canh-su-ke-thua-on-dinh-hoc-vien-quoc-phong-phai-thay-doi-phat-trien1.jpg
Thủ tướng: Bên cạnh sự kế thừa và ổn định, Học viện Quốc phòng cần phải đổi mới để phát triển

Tích cực tham gia thể chế hóa, cụ thể hóa, làm rõ hơn, sâu sắc hơn những điểm mới, nhất là nhận thức, tư duy mới về quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các văn bản chỉ đạo tầm chiến lược và các chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt. Bên cạnh đó, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, phù hợp với đối tượng người học. Hướng đổi mới là phải “lấy nhà trường làm nền tảng”, “lấy giảng viên làm động lực”, “lấy học viên làm trung tâm”, phát huy cao độ khả năng tự học tập, tự nghiên cứu của học viên thông qua sự hướng dẫn, chỉ đạo của giảng viên.

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham gia nắm tình hình, tổng hợp vấn đề, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự; xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, trong đó cần quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm xuyên suốt của Đảng ta. Dành nhiều thời gian phân tích sâu sắc, làm rõ thêm về những tư tưởng, quan điểm này, Thủ tướng nêu rõ: Phải bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng-an ninh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Thực hiện “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, trong đó lợi ích quốc gia - dân tộc là bất biến; kiên định mục tiêu, nguyên tắc chiến lược, vận dụng sách lược mềm dẻo, linh hoạt…

Cần chú trọng nghiên cứu các hình thái, phương thức chiến tranh kiểu mới; giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Tích cực nghiên cứu về khoa học xã hội, nhân văn và văn hóa quân sự Việt Nam, góp phần xây dựng hình ảnh cao đẹp của “Anh Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời tham gia bảo vệ, vận dụng sáng tạo và bổ sung, phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia….

Gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng trong Học viện, xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự đoàn kết thống nhất, trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao gắn với xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến và mẫu mực. Nêu gương, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nắm chắc 5 phương thức lãnh đạo của Đảng; 5 nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng…

Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo quốc phòng một cách chủ động, tích cực và hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; có tư duy chiến lược; có trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các đồng chí học viên phải luôn tự hào được học tập và rèn luyện tại Học viện hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phải ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ của mình, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng; biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, sáng tạo, theo gợi mở và định hướng của giảng viên; xác định học tập là vinh dự, nghĩa vụ, là quyền lợi và trách nhiệm, đúng như Bác Hồ căn dặn: “Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời... Còn sống thì còn phải học... Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”.

Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước tin tưởng và mong muốn rằng toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Học viện sẽ tiếp nối phát huy truyền thống hào hùng vẻ vang để kế thừa và đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, khí thế hơn nữa, thành công hơn nữa; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin cậy, giao phó.

Bài liên quan
Thủ tướng: Tiền Giang, Kiên Giang đang "xanh", “cam” trở thành “đỏ” là điều rất đáng lo ngại
Thủ tướng nêu rõ nội dung trên khi chủ trì họp trực tuyến với các xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố, các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng: Học viện Quốc phòng cần phải đổi mới để phát triển