Báo Công lý
Thứ Sáu, 29/5/2020

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng văn kiện đã khó, công tác cán bộ, nhân sự còn khó hơn

29/1/2015 22:18 UTC+7
(Công lý) - Ngày 29/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị Cán bộ toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Năm 2015 là năm rất quan trọng - năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc; tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta... đang đặt ra những khó khăn, thách thức lớn đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển đất nước…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng văn kiện đã khó, công tác cán bộ, nhân sự còn khó hơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trước hết, cũng phải tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện cho được các chỉ tiêu đã đề ra. Đây là nhiệm vụ trung tâm, nền tảng; thứ hai, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia và môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Đây chính là hai nhiệm vụ chiến lược hệ trọng; thứ ba, tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bảo đảm thành công tốt đẹp, có ý nghĩa, hiệu quả, gắn với củng cố, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thứ tư, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại để tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế...

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải chăm lo công tác xây dựng văn kiện, đảm bảo đúng hướng. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Xây dựng văn kiện đã khó, công tác cán bộ, nhân sự còn khó hơn, phức tạp hơn. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải gắn với việc củng cố lại đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng, phương thức, cơ chế, lề lối làm việc, cải cách hành chính trong Đảng… Các cấp ủy phải đồng thời lãnh đạo đẩy mạnh các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội…; Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Tổng Bí thư căn dặn, những người làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng phải nắm vững chuyên môn, nguyên tắc, các văn bản hướng dẫn; đặc biệt, phải hết sức công tâm, trong sáng, khách quan, tận tụy với công việc; dám can ngăn những việc làm không đúng, chống bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm và không bị lợi ích nào cám dỗ..., góp phần xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thật sự là ngành vẻ vang.  

Văn Võ

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật