Báo Công lý
Thứ Sáu, 10/7/2020

Thủ tướng chỉ đạo Đại hội Đại biểu Văn phòng Chính phủ

21/7/2015 17:07 UTC+7
(Công lý) - Sáng 21/7, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung; Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; 197 đại biểu đại diện cho 1052 đảng viên sinh hoạt tại 21 chi, đảng bộ trực thuộc dự Đại hội.

Thủ tướng chỉ đạo Đại hội Đại biểu Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đoàn kết, quy tụ và phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả và hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy viên và cán bộ chuyên trách công tác đảng trong việc theo dõi, nắm tình hình các tổ chức đảng; xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ và hàng năm một cách cụ thể, thiết thực, xác định nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành khối lượng lớn công việc trên các mặt công tác. Đặc biệt là công tác cải cách hình chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, tạo động lực, khích lệ, động viên cán bộ, công chức phấn đấu rèn luyện. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra quan tâm, tăng cường cả về chất và lượng; có sự phối hợp với công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thanh tra công vụ. Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ qua, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới với trọng tâm là “đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả,” phấn đấu 100% tổ chức đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh; trong đó, 15% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Đại hội cũng tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, bầu Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ đồng tình với báo cáo tổng kết của Đảng ủy đã đánh giá cơ bản sát thực tế sự lãnh đạo, các hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua cả về công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giữ gìn phẩm chất đạo đức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Chính phủ dưới sự lãnh đạo Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, đã làm tốt chức năng tham mưu tổng hợp, cung cấp thông tin về chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được Chính phủ thể chế hóa bằng các giải pháp điều hành trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đảm bảo cho hoạt động của Chính phủ. Kết quả hoạt động của Chính phủ có phần đóng góp rất quan trọng của Văn phòng Chính phủ, sự lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ trong nhiệm kỳ qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, bên cạnh thuận lợi có rất nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn chủ quyền quốc gia, cần phải nỗ lực lớn, khắc phục hạn chế, yếu kém, biến thách thức, khó khăn thành cơ hội thuận lợi để phát triển, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trên các lĩnh vực. Điều đó đòi hỏi nỗ lực chung, trong đó có sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ, vai trò của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ với chức năng tham mưu tổng hợp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo tốt hơn, hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực; kiên định, vững vàng, quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Các đảng viên, chuyên viên là người tham mưu trực tiếp cho Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ ra những quyết định mang tính chất thể chế hóa, có tác động đến sự phát triển của toàn xã hội. Muốn tham mưu, tổng hợp tốt, mỗi cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp của Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ Đảng bộ Văn phòng Chính phủ phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, đánh giá cán bộ phải thực sự công tâm khách quan, bố trí, đề bạt, xử lý cán bộ phải đảm bảo đúng sự thật, đúng nguyên tắc.

Để xây dựng đảng bộ vững mạnh, phải hết sức chú ý đến giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, không có hành vi sai phạm nhũng nhiễu, gây phiền phức bởi mỗi việc làm của cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ có ảnh hưởng lớn đến các đối tượng chịu sự quản lý của Chính phủ. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là cơ sở để lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, mỗi cán bộ, đảng viên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nhấn mạnh đến chức năng thông tin tuyên truyền, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ phải đặc biệt coi trọng nhiệm vụ này. Việc cung cấp thông tin, truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thể chế hóa, cụ thể hóa thành những giải pháp điều hành của Chính phủ phải nhanh, kịp thời, chính xác, có tính định hướng cao, tạo đồng thuận cao trong xã hội, tạo đoàn kết, thống nhất trong toàn xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, lãnh đạo của Chính phủ trong thời kỳ mới đòi hỏi phải ứng dụng công nghệ thông tin. Chính phủ phải đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Chính phủ, đồng thời Văn phòng Chính phủ cũng là cơ quan tham mưu cho Chính phủ trong ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nói cách khác là phải từng bước thực hiện Chính phủ điện tử.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Văn phòng Chính phủ không chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chức năng hoạt động của Văn phòng, mà còn tham mưu trình Chính phủ nghị quyết về những việc làm để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của Chính phủ trong phiên họp tới đây. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua công nghệ thông tin vừa bảo đảm nhanh, tiết kiệm, cải cách hành chính, vừa không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Văn phòng Chính phủ bảo đảm hậu cần hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tốt, hiện đại, phù hợp nhưng cũng hết sức chặt chẽ và tiết kiệm.

Dự và chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung nêu rõ với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của cơ quan tham mưu tổng hợp và giúp việc Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Đảng bộ, cơ quan và cán bộ, đảng viên của Văn phòng Chính phủ có tầm ảnh hưởng rộng lớn với hệ thống chính quyền của cả nước.

Sự gương mẫu trong công tác, trong lối sống và ứng xử, giải quyết công việc của mỗi cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ sẽ có giá trị rất lớn, không chỉ trong nội bộ mà còn với đảng bộ khác, cơ quan khác trong cả nước.

Đảng ủy và các chi ủy cần quan tâm đến việc đánh giá sâu tình hình tư tưởng và sát với từng đối tượng để có phương pháp, cách thức giáo dục, rèn luyện, quản lý cho phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, chú trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101 của Ban Bí thư, tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thật sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên, tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 25 người.

Chu Thanh Vân/TTX
Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng chỉ đạo Đại hội Đại biểu Văn phòng Chính phủ tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật