Báo Công lý
Thứ Hai, 24/2/2020

Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc với Ban Nội Chính Trung ương

18/3/2015 17:06 UTC+7
(Công lý) - Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã làm việc với Ban Nội Chính Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng và nội chính trong thời gian qua.

Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; việc triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và những kiến nghị, đề xuất của Ban Nội chính Trung ương. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. 

Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc với Ban Nội Chính Trung ương

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đã báo cáo về tình hình, kết quả công tác năm 2014, chương trình công tác trọng tâm 2015. Báo cáo nêu rõ: Năm 2014, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, sự tham gia tích cực của các cơ quan chức năng, Ban Nội chính Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tham mưu xây dựng có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu phục vụ các Phiên họp của Ban Chỉ đạo và các cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo. Ban Nội chính Trung ương đã chủ động tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng ở các địa phương và Bộ, ngành Trung ương. Ban giúp Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bảo đảm chất lượng thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, bảo đảm việc xử lý nghiêm minh đúng pháp luật

Ban Nội chính Trung ương triển khai rà soát, nắm tình hình hoạt động tín dụng tại 4 ngân hàng thương mại lớn; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị việc thực hiện Chỉ thị số 33- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; tổ chức nghiên cứu để tham mưu Ban Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong tình hình hiện nay. 

Ban Nội chính Trung ương hoàn thành việc nghiên cứu, tổng kết lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới về công tác nội chính Đảng, phòng, chống tham nhũng,lãng phí và hoàn thiện các cơ quan tư pháp. Ban tích cực tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu tham mưu các chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Trung ương tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý một số vấn đề về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chính trị nội bộ... 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận, biểu dương tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương sau hai năm tái lập, trong bối cảnh, điều kiện còn nhiều khó khăn, đã đoàn kết, nỗ lực đạt được nhiều kết quả trong công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, đồng chí Lê Hồng Anh cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục của Ban Nội chính Trung ương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Phân tích bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Năm 2015, Ban Nội chính Trung ương phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng. 

Cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015 của Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị Ban Nội chính Trung ương cần quan tâm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tập trung tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo và các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo. Trong đó, Ban cần quan tâm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng tại một số địa phương, bộ, ngành trong năm 2013 và năm 2014 nhằm đảm bảo công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt kết quả tốt. Đồng thời, cần xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phát huy được tính tích cực, chủ động của các cơ quan chuyên trách và cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói chung và trong công tác điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nói riêng. 

Ban Nội chính Trung ương chú trọng nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, nắm tình hình để tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về những chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội nhằm phòng ngừa tham nhũng. Ban Nội chính Trung ương nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định các Đề án, dự án luật về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng do các cơ quan chức năng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Ban Nội chính Trung ương quan tâm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; giữ vững chế độ chính trị; giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vùng chiến lược, địa bàn trọng điểm; không để phát sinh các điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự; quan tâm hướng dẫn, đôn đốc xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự, các vụ án oan sai ở địa phương. 

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan chức năng trong thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao. Đặc biệt, năm 2015 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, công tác nội chính cần quan tâm làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ trong việc chuẩn bị nội dung Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp (chú ý phần liên quan đến công tác nội chính) và nhân sự cho Đại hội các cấp. Ban Nội chính Trung ương cần tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận thông tin, tiến hành thẩm tra xác minh và kết luận khách quan, đúng pháp luật, đúng quy định của Đảng về các khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự của Đại hội. Trên cơ sở đó, Ban có các đề xuất đến các cơ quan có thẩm quyền để nhân sự được bầu vào cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn, loại bỏ đối tượng cơ hội tham nhũng tham gia vào các cơ quan lãnh đạo, đồng thời cũng cảnh báo, phòng ngừa tình trạng lợi dụng dân chủ tung tin thất thiệt tạo sự hoài nghi trong dư luận xã hội. 

Ban Nội chính Trung ương quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Trung thành - liêm chính - bản lĩnh - tận tụy”. Trong giải quyết công việc, phải thật sự khách quan, vừa đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Nhất trí với một số kiến nghị, đề xuất của Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh giao Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban Bí thư xem xét, giải quyết. 

Hương Thủy, Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Bạn đang đọc bài viết Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc với Ban Nội Chính Trung ương tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật