Báo Công lý
Thứ Ba, 11/8/2020

Công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XII: Nhân sự là vấn đề có tính quyết định

28/5/2015 22:58 UTC+7
(Công lý) - Ngày 28/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự, đồng chí Tô Huy Rứa trình bày Phương hướng công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Tô Huy Rứa nêu rõ 4 yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới; có cơ cấu, số lượng hợp lý đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển.

Công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XII: Nhân sự là vấn đề có tính quyết định

Toàn cảnh Hội nghị

Về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Phương hướng công tác nhân sự nhấn mạnh 3 nhóm tiêu chuẩn: Về bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, sự trung thành với Đảng, với dân tộc và nhân dân; về phẩm chất đạo đức cách mạng; về kiến thức, trí tuệ, năng lực, hiệu quả công tác. Trong đó, Ủy viên Trung ương Đảng phải là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, nhấn mạnh hơn các tiêu chuẩn về sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; về tầm trí tuệ, tư duy chiến lược, khả năng nắm bắt, đề xuất, giải quyết những vấn đề mới; về đạo đức cách mạng, tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; gắn bó mật thiết với nhân dân…

Phương hướng nêu rõ cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, độ tuổi, quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ở cấp địa phương và các cơ quan, đơn vị Trung ương...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việc chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một trong hai nhiệm vụ rất quan trọng. Cùng với công tác văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp đã và đang được triển khai tích cực, công tác nhân sự cũng bắt đầu được tiến hành và hết sức chú trọng, bởi đây là vấn đề có tính quyết định.

Tổng Bí thư yêu cầu: Giới thiệu là khâu bắt đầu của quy trình nhân sự, có ý nghĩa rất quan trọng, phải lựa chọn cán bộ ngay từ khâu giới thiệu, phải sàng lọc ngay từ đầu, lựa chọn đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định, tạo cơ sở để làm tốt những khâu sau. Các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương phải nghiên cứu sâu sắc, nắm vững và triển khai thật tốt các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, nắm chắc các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình, cách làm, từng bước tiến hành công tác nhân sự. Mỗi tỉnh, thành phố, ngành có làm tốt thì Trung ương sẽ làm tốt công tác nhân sự, Tổng Bí thư nhấn mạnh trong quá trình triển khai, quán triệt Phương hướng công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cần nhấn mạnh cao độ tinh thần trách nhiệm, nắm vững nguyên tắc. Nếu không đúng quy trình, dễ luồn lách để đạt được mục đích, tham vọng cá nhân, bất chấp nguyên tắc, quy chế của Đảng...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, mỗi cấp ủy địa phương, Ban Chấp hành Trung ương phải thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, trong sạch vững mạnh, muốn vậy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dày công chuẩn bị, làm tốt công tác nhân sự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

PVA

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật