Thế hệ trẻ tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Thượng úy, Thạc Sĩ Trình Quốc Hưng | 26/03/2022, 17:05

Thế hệ trẻ là lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Nhiệm vụ quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam là tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch là trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

Thực tiễn những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng chính là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển bức thiết của cách mạng Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của thời đại.

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đã tác động trực tiếp, tiêu cực đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đặc biệt là từ sau sự kiện sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước đã coi đây là một cơ hội thuận lợi cùng với việc lợi dụng những hạn chế, thiếu sót của chính chúng ta trong tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng để ráo riết đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, chống Đảng, Nhà nước ta với dã tâm là xóa bỏ nền tảng tư tưởng chủ nghĩa xã hội và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, hoạt động đó đã gây ra không ít hệ lụy, hậu quả trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Trước yêu cầu cấp thiết của thời cuộc, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Đây là một nội dung “cơ bản, hệ trọng, sống còn” của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Theo đó, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không của riêng một đơn vị hay cá nhân nào, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đó có thế hệ trẻ Việt Nam – lực lượng dự bị hùng hậu của cách mạng nước ta.

Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch nhất là những những thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội, thời gian qua, Thế hệ trẻ đã tham gia xây dựng các trang thông tin điện tử, cổng thông tin, các trang mạng xã hội dưới sự hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, theo đó, các tỉnh, thành Đoàn và Ủy ban Hội tỉnh, thành phố; các Đoàn trực thuộc và các Ủy ban Hội trực thuộc tương đương cấp tỉnh đã xây dựng và vận hành cổng thông tin điện tử, 100% tổ chức đoàn từ Trung ương đến cơ sở (gồm 67 đầu mối trực thuộc, hơn 1.400 đơn vị đoàn cấp huyện, hơn 11.000 đơn vị đoàn cấp xã) đã triển khai xây dựng, vận hành trang Facebook tuyên truyền; ứng dụng tiện ích cộng nghệ Bigdata,real-time để thống kê các lượt tương tác và nắm bắt dư luận xã hội; đổi mới phương thức tuyên truyền thông qua việc thường xuyên sử dụng các phim ngắn đồ họa, bản đồ tư duy triển khai các nội dung tuyên truyền, giáo dục;... Nhiều tuyến tin bài sắc bén đấu tranh, phản bác với các tin đồn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đã được đăng tải trên mạng xã hội; bước đầu có sự kết nối, phối hợp giữa các lực lượng trong chia sẻ thông tin tích cực, đấu tranh, gỡ bỏ các tài khoản mạng xã hội xấu độc, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thượng úy, ThS Trình Quốc Hưng tham gia báo cáo thực tế tại Hội thảo khoa học “Thế hệ trẻ tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Thế hệ trẻ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đấu tranh, ngăn chặn, chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bước đầu đạt những kết quả quan trọng. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chỉ huy các cấp, triển khai các mô hình, công trình, phần việc thanh niên xung kích đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng như thành lập Câu lạc bộ lý luận trẻ, Câu lạc bộ bút chiến, đấu tranh phản bác; câu lạc bộ truyền thông; thường xuyên nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên; kịp thời cung cấp những thông tin chính xác, minh bạch theo các nguồn tin chính thống; tổ chức sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những câu chuyện hay, hình ảnh đẹp, thông tin tích cực của tuổi trẻ Việt Nam trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội nhằm góp phần đẩy lùi thông tin xấu độc, hướng đoàn viên thanh niên đến với các giá trị chân - thiện - mỹ trong học tập, công tác, chiến đấu.

Thế hệ trẻ Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” (Ảnh: Trang thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Đoàn viên thanh niên đã phát huy vai trò xung kích bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng khi trực tiếp tham mưu cho Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của đơn vị đấu tranh và làm thất bại nhiều âm mưu phá hoại, nhằm lật đổ chính quyền của hàng chục tổ chức phản động trong và ngoài nước; ngăn chặn, vô hiệu hóa trên các đợt kêu gọi, kích động biểu tình; xây dựng và tổ chức các kế hoạch đấu tranh phản bác gắn với các vụ việc được dư luận quan tâm để ổn định tình hình, trấn áp thông tin tiêu cực; tham gia chính danh và trực diện với tư cách cộng tác viên đăng tải hàng trăm nghìn bài viết đấu tranh phản bác các thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch chống phá các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước… trên các website, trang blog, mạng xã hội, tạp chí, đầu báo chính thống trong và ngoài lực lượng, góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, phản bác trên không gian mạng.

Âm mưu, thủ đoạn và hoạt động phá hoại tư tưởng của thế lực thù địch với thế hệ trẻ hiện nay

Giai đoạn hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mạng xã hội xóa nhòa đi khoảng cách của các cá nhân, quốc gia, biên giới, lãnh thổ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống của con người như: tính an toàn, chi phí thấp, dễ tiếp cận về mặt tâm lý, dễ lan truyền,... Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại lợi dụng những tiến bộ của công nghệ thông tin, mạng xã hội và những lỗ hổng, hạn chế trong khả năng kiểm soát của các cơ quan chức năng để chống phá cách mạng Việt Nam với những chiêu trò tinh vi, phức tạp đi kèm mức độ nguy hiểm khó lường.

Kể từ sau sự kiện sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước đã triệt để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, thực hiện âm mưu thâm độc “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, “tạo dựng ngọn cờ”, tổ chức “biểu tình bất bạo động” khi có thời cơ sẽ tiến hành kích động “gây bạo loạn, lật đổ” hoặc tiến hành “cách mạng màu” với nhiều tên gọi khác nhau... nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào chế độ, vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, trong đó thế hệ trẻ - lực lượng trụ cột, tương lai của nước nhà không phải là ngoại lệ.

Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội hiện nay thường tập trung vào nhóm thanh thiếu niên không quan tâm đến tình hình chính trị - xã hội của đất nước, thiếu bản lĩnh chính trị, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống để tấn công trực tiếp vào nền tảng tư tưởng của Đảng, tìm mọi cách để chứng minh chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội là sai lầm; họ hoan hỉ, tung hô về “sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản” và “sự kết thúc của chủ nghĩa Mác”, ra sức tuyên truyền và cổ súy cho hệ tư tưởng và nền dân chủ tư sản; xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc quan hệ giữa nước ta với các nước khác trên thế giới; lợi dụng, lôi kéo những người dân bị thu hồi đất hoặc đang chịu tác động của ô nhiễm môi trường, những người nhẹ dạ, cả tin để kích động; tìm mọi cách để lập luận, chứng minh Đảng và Nhà nước ta không thực sự vì dân, chỉ có họ mới thực sự vì dân, vì nước, đứng ra đấu tranh để bảo vệ nhân dân; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ... lên án cán bộ, đảng viên của Đảng và Nhà nước tham nhũng, thiếu dũng khí, quyết tâm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo...

Khi Đảng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đưa những vụ án lớn ra xét xử thì họ lại xuyên tạc đó là cuộc đấu đá giữa các phe phái trong Đảng, Nhà nước... Với những sản phẩm truyền thông được đầu tư kỹ lưỡng và được lan tỏa, không chỉ khiến những người dân trình độ thấp, ít thông tin bị mê hoặc mà ngay cả một bộ phận người dân có trình độ cao hơn cũng hoang mang, hoài nghi và tin theo, từ đó hình thành dư luận xã hội tiêu cực một cách sâu rộng.

Thủ đoạn tinh vi, phức tạp này còn được kết hợp với thủ đoạn dựng lên và tung ra những tin đồn thất thiệt, những thông tin sai sự thật hoàn toàn hoặc một phần, được nhào nặn khéo léo để xuyên tạc và chia rẽ nội bộ ta. Bởi lẽ âm mưu của các thế lực thù địch đã rõ nét khi xác định đối tượng phá hoại tư tưởng là thế hệ trẻ, vì đây là những người có nhiều ước mơ, hoài bão, khát vọng được khẳng định, bứt phá, cống hiến và năng động, nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm sống, kỹ năng mềm còn hạn chế, dễ bị vật chất cám dỗ, bị kích động từ những sự kiện chính trị, xã hội hoặc điểm nóng trong nước từ đó trở thành con cờ trong tay các thế lực chống phá.

Với âm mưu “khai thác các tiến bộ khoa học công nghệ để phá vỡ sự bưng bít thông tin của cộng sản”, thông qua các trang mạng giải trí có lượng người dùng lớn như Youtube, Google... hay các mạng xã hội như facebook, Tiktok, Twiter, Zalo,... các trang blog trực tuyến hoặc các website có máy chủ ở nước ngoài...

 Thế lực thù địch đã lập ra hàng nghìn trang web, forum chat text, xây dựng nhiều video, thậm chí dựng phim ngắn hoặc dài tập... để phục vụ hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng của nhân dân ta, đặc biệt là thế hệ trẻ. Một số trang điện tử của các tổ chức, cá nhân thù địch có lượng người truy cập, đăng tải bài viết, bình luận hoặc chia sẻ lên tới hàng trăm nghìn lượt như của tổ chức “Việt Tân”, Trương Châu Hữu Danh, blog Thanh Hiếu Người buôn gió, danlambao.blogspot.com... đã tác động không nhỏ đến tư tưởng của thế hệ trẻ.

Đồng thời, các đối tượng thù địch cũng tìm cách tạo ảnh hưởng, cổ vũ, kích động một số KOL (Key Opinion Leader – người dẫn dắt thông tin) trong nước có sự nổi tiếng, ảnh hưởng trên mạng xã hội để phục vụ mục đích thâm độc của mình, như ĐNQ, NS, CHTV, N10TV... đây đều là những tài khoảng có hàng trăm nghìn fan cùng với hàng nghìn lượt theo dõi và tương tác mỗi ngày.

Ngoài ra, chúng còn chú ý sử dụng các chương trình phát thanh, truyền hình trên nền tảng dịch vụ Internet tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiện nay có hơn 400 tờ báo, tạp chí, gần 80 nhà xuất bản, 45 chương trình phát thanh, 05 chương trình truyền hình... đã và đang tiến hành tuyên truyền chống Việt Nam. Số đối tượng chống đối trong nước triệt để dụng các con đường khác nhau để tán phát các tài liệu dưới dạng bài viết lý luận chính trị, hồi kí, tác phẩm văn học nghệ thuật có nội dung sai trái, thù địch.

Trong những năm gần đây, các phần tử cốt cán gia tăng phát triển lực lượng hòng “trẻ hóa” nhân sự để thay thế đội ngũ già yếu hoặc đã chết, một số đối tượng nổi bật như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định (đều là luật sư), Phạm Hồng Sơn (bác sĩ), Nguyễn Phương Anh (kỹ sư), Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tiến Trung (sinh năm 1983 – thạc sĩ tin học) được thay thế bằng các đối tượng Trần Hoàng Phúc, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Khiêm, Võ Minh Trí, Trần Vũ Anh Bình, Ðinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên... đây đều là những đối tượng trẻ tuổi nhưng sớm bị các thế lực thù địch móc nối, lôi kéo nhằm “tạo dựng ngọn cờ” để làm thủ lĩnh các phong trào chống đối trong nước.

Thực tế hiện nay cho thấy, số lượng người truy cập vào báo mạng, nhất là học sinh, sinh viên đang có xu thế tăng nhanh đột biến so với những năm trước đây, trong số những người thường xuyên truy cập mạng Internet đa số là học sinh, sinh viên, đây là một thực tiễn cần đặc biệt chú ý trên cả hai mặt tích cực và tiêu cực, trong đó có vấn đề “tư tưởng chính trị”.

Có thể thấy, trước mỗi sự kiện trọng đại của đất nước, các điểm nóng được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm thì các quan điểm sai trái, thù địch thường được các thế lực thù địch bên ngoài cùng với bọn chống đối bên trong in ấn, nhân bản, phát tán với số lượng lớn trên các trang mạng xã hội đã và đang gây phân tâm, lo lắng trong một bộ phận lớn thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, trong khi tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân ta vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đát nước thì có một số người do bị tác động, ảnh hưởng hoặc vô tình hoặc cố ý bị các thông tin xấu độc này chi phối, từ đó xuất hiện sự dao động, hoài nghi, thậm chí có hiện tượng phai nhạt lý tưởng cách mạng, đi đến phủ nhận quan điểm lãnh đạo của Đảng và thành quả cách mạng, tuyên bố “xám hối”, “ly khai” với học thuyết Mác – Lênin và con đường đi lên CNXH do Đảng ta lãnh đạo dưới sự lựa chọn sáng suốt của nhân dân Việt Nam, thậm chí còn cổ vũ, tâng bốc các học thuyết, trào lưu, trường phái học thuật, văn nghệ tư sản, đề cao cái tôi các nhân và lối sống ích kỷ...

Bên cạnh đó, một bộ phận thanh niên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, mắc phải bệnh “nhạt Đảng, khô Đoàn, chán chính trị”, lại đề cao quan điểm “dân chủ tư sản”, sống thực dụng, tha hóa về nhân cách... nên đã sớm bị các thế lực thù địch lôi kéo, tham gia vào hàng ngũ của địch để biên tập, viết bài, xây dựng phóng sự nói xấu chế độ nhằm xin học bổng, hoặc tham gia các cuộc biểu tình, bạo loạn...

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh niên tham gia công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, với sự bùng nổ của Internet, mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước sẽ có những chiêu thức, thủ đoạn mới hết sức phức tạp, quyết liệt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và việc đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ vô cùng cấp bách hiện nay của cả hệ thống chính trị trong đó có trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam. Để thực hiện tốt yêu cầu này, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trước âm mưu, thủ đoạn phá hoại tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch, cấp ủy đảng các cấp cần đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, tích cực tuyên truyền, vạch trần rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá mà các thế lực thù địch đang tiến hành. Cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin chính thống, khoa học, để cho thanh niên thấy được nhiệm vụ “chống diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, “bạo loạn lật đổ”... là một công việc thường xuyên, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Các cấp ủy, tổ chức đoàn thanh niên cần đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục với những nội dung gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý thanh niên và điều kiện thực tiễn. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức lịch sử, truyền thống anh hùng, tinh thần bất khuất, kiên trung của cha ông ta, từ đó bồi dưỡng, vun đắp lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, gia tăng sức mạnh chính trị và tinh thần, để đây thực sự trở thành động lực giúp thanh niên thực hiện thắng lợi trọng trách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Diễn đàn “Tuổi trẻ CAND xung kích tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng” (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Phát huy vai trò của cơ sở giáo dục, gia đình và toàn bộ hệ thống chính trị trong công tác giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ, điều này đòi hỏi mỗi chủ thể cần nêu cao trách nhiệm và khả năng của mình. Trong đó các cơ sở giáo dục cần không ngừng cải tiến nội dung và biện phá nâng cao chất lượng giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, nhận diện rõ nét những âm mưu, phương thức chống phá của các thế lực thù địch.

Mặt khác, các tổ chức đoàn thể cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng các hoạt động thanh niên vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội. Đồng thời, gia đình phải tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ sở giáo dục để quản lý, giáo dục thế hệ trẻ chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng xã hội Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công băng, văn minh”.

Hai là, tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung, nhận thức, trách nhiệm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW sâu rộng trong thế hệ trẻ.

Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cần triển khai việc nghiên cứu những vấn đề mới, những vấn đề có tính thống nhất trong nhận thức và cách thức triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mớitrong thực tế phù hợp với nhiệm vụ, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, yêu cầu các tổ chức đoàn quán triệt, triển khai nghiêm túc, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ.

Việc tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết, xác định đây là cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của công tác này phải là nghiên cứu, nắm vững lý luận, tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cần quán triệt, động viên đoàn viên thanh niên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động đề xuất nghiên cứu, nhận diện những vấn đề mới nảy sinh của các quan điểm sai trái, thù địch, các giải pháp tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị.

Thứ ba, nêu cao ý thức chính trị, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay

Kế thừa truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, thế hệ trẻ Việt Nam luôn phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng và thực hiện hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

 Trong giai đoạn mới, cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ về công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho mỗi cá nhân tự ý thức được rằng việc xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ.

Để thực hiện tốt nội dung này, mỗi đoàn viên thanh niên cũng cần tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành đảng viên”, gắn liền cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" kết hợp với Chiến dịch "Think Before you share" (Suy nghĩ trước khi chia sẻ) nhằm tăng cường hơn nữa việc chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, những câu chuyện đẹp, những việc làm tốt và tạo cho thanh thiếu nhi tâm thế chủ động trong chia sẻ thông tin tích cực và đấu tranh, phê phán các nguồn tin xấu, độc trên mạng xã hội…

Thứ tư là chủ động, tích cực tổ chức nghiên cứu, nhận diện những biểu hiện mới nảy sinh của các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại tư tưởng đảng viên, nhân dân và thế hệ trẻ trên không gian mạng

Cần tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động, tích cực phát hiện sớm và chính xác các quan điểm sai trái, thù địch đang lan tuyền trên mạng xã hội cũng như các vấn đề nổi cộm, có ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhất là thế hệ trẻ.

Tìm hiểu hình thức tuyên truyền, phát tán thông tin để đưa ra đánh giá khái quát được tính chất, mức độ tác động ảnh hưởng của các quan điểm sai trái, thù địch để xác định hướng phản bác và phạm vi phản bác phù hợp.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác, cần thiết phải nghiên cứu dự báo được những vấn đề, những luận điệu mà trong thời gian tới các đối tượng thù địch sẽ tuyên truyền để chủ động đưa thông tin trước nhằm định hướng dư luận, giúp định hình nhận thức đúng đắn của quần chúng đối với các vấn đề, sự kiện sắp diễn ra, hạn chế điều kiện xuyên tạc của các đối tượng thù địch.

Thứ năm, Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của Đảng ta.

 Các cấp bộ Đoàn cũng cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, phối hợp xây dựng lực lượng chuyên trách trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gồm xây dựng cơ quan chủ quản chỉ đạo và đội ngũ chuyên trách có trình độ, năng lực đảm nhận công tác trên như thành lập các Câu lạc bộ Lý luận trẻ, Câu lạc bộ thanh niên tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng;

Câu lạc bộ truyền thông; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, cập nhập nội dung, phương pháp, trang bị công nghệ, phương tiện đấu tranh trên không gian mạng cho lực lượng tác chiến trên không gian mạng; áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết, thích hợp trên không gian mạng để phòng ngừa, nhận diện, phát hiện, ngăn chặn, xử lý và gỡ bỏ thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Có thể khẳng định rằng, nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của các thế lực thù địch là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức đối với thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và bản lĩnh chính trị vững vàng, thế hệ trẻ Việt Nam cần và sẵn sàng là tuyến đầu trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Bài liên quan
Cướp tài sản, hai thanh niên lĩnh tổng cộng 87 tháng tù
Ngày 4/10, TAND thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đức Hiển (SN 1998) 45 tháng tù, Nguyễn Văn Thành (SN 1994, cùng trú tại tổ 6, phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình) 42 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản”.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thế hệ trẻ tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch