Đời sống

Quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ Nghị quyết 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương

Vũ Ba 14/06/2024 - 16:34

Sáng 14/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo báo cáo, sau 10 năm tổ chức triển khai, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ; cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận, đồng thuận. Thông qua các hoạt động văn hoá, nghệ thuật việc tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giá trị, vẻ đẹp về vùng đất, con người Hải Phòng với chiều sâu văn hóa, bề dày lịch sử được tôn vinh, ca ngợi, lan toả. Văn hoá từng bước trở thành nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững để từng bước phấn đấu trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, khẳng định vai trò động lực phát triển đất nước.

Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, cấp uỷ các cấp trên địa bàn thành phố đã triển khai, tổ chức Nghị quyết số 33-NQ/TW có nhiều nét đổi mới, sáng tạo, đồng bộ với Nghị quyết 32-NQ/TW, ngày 5/8/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

img_8812.jpeg
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Hải Phòng đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng, phát triển văn hoá, con người Hải Phòng. Trong đó có một số chủ trương, quyết sách đột phá, mang dấu ấn riêng. Việc đa dạng hoá các hình thức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 33-NQ/TW đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa, văn nghệ, văn nghệ sỹ xác định đây là cơ hội phát triển, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức, sáng tạo văn hoá…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu về tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn hoá.

Để nâng cao hiệu quả, hiện thực hóa các chỉ đạo thành các hành động có kết quả rõ nét, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thời gian tới quan tâm một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Kết luận số 76, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33, Chương trình hành động số 33 của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chiến lược, đề án, văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước…

img_8813.jpeg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng và Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể.

Thành ủy và các cấp ủy thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, các hoạt động văn hóa thiếu lành mạnh, các tệ nạn xã hội; bảo vệ, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, chống các hành vi tha hóa. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa số gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố giai đoạn tới. Tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng. Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo: tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện thực hiện hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; ngăn ngừa hoạt động cực đoan lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng; đồng thời lên án, phê phán mạnh mẽ những biểu hiện mê tín dị đoan, những hoạt động văn hóa không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục.

img_8814.jpeg
Trao Bằng khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ Nghị quyết 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương