Ông Định Thế Huynh: Ngành Tuyên giáo cần phản bác có hiệu quả các thông tin, luận điệu sai trái

PV | 26/12/2016, 17:18

Ngành tuyên giáo cần chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các thông tin và luận điệu sai trái, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Ngày 26/12, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2016, Ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực và có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu giúp cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời chỉ đạo, định hướng báo chí đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cốt lõi, về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

Hệ thống tuyên giáo cả nước luôn bám sát tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo...

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tuyên tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân. Bước đầu thể hiện quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện" tự diễn biến," " tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Các đề án do Ban Tuyên giáo Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đảm đảm bảo tiến độ, chất lượng từng bước được nâng lên.

Công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và Trung ương các đoàn thể chính trị​-xã hội thể hiện trên các lĩnh vực công tác, bảo đảm tính chủ động, kịp thời, bám sát thực tế, trực tiếp phục vụ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp.

Ngành Tuyên giáo đã chủ động trong công tác hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Chỉ thị 05 và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc và tích cực tham gia thực hiện.

Ngành Tuyên giáo chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, cung cấp kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trước những vấn đề và sự kiện lớn, quan trọng, những vấn đề mới nảy sinh của đất nước, cũng như tình hình trong nước, khu vực, thế giới.

Ngành phát hiện, nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu với các cấp ủy Đảng những giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, luận điệu sai trái tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Các ý kiến thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tuyên giáo trong năm qua còn những hạn chế, thiếu sót cần tập trung khắc phục việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo chưa đi vào chiều sâu, chưa thực sự sát hợp với tình hình mới.

Vai trò định hướng, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tham gia tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập Chủ nghĩa Mác​-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng được yêu cầu, có mặt còn bất cập. Định hướng và hiệu quả đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc , quan điểm sai trái, thù địch vẫn còn thấp, thiếu sắc bén.

Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí tuy có những chuyển biến bước đầu, song vẫn còn không ít ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh truyền hình thiếu nhạy bén chính trị, chưa chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin, đăng tin, bài nặng về thông tin tiêu cực, mặt trái của xã hội, thậm chí có trường hợp thông tin sai sự thật, gây phản cảm trong dư luận.

Tính toàn diện trong tuyên truyền được chú trọng hơn, nhưng tuyên truyền về phát triển kinh tế​-xã hội, gương người tốt, việc tốt, đấu tranh phòng chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn chưa được chú trọng đúng mức ...

Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2016.

Ông Định Thế Huynh: Ngành Tuyên giáo cần phản bác có hiệu quả các thông tin, luận điệu sai trái

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh một số vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2017.

Công tác tuyên giáo cần dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Đặc biệt, cần tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương IV, Chỉ thị 05 và các nghị quyết khác của Đảng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, phát huy vai trò, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên, đột xuất, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngành tuyên giáo cũng cần chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các thông tin và luận điệu sai trái, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, bồi đắp niềm tin và sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng chỉ ra những thiếu sót ngành tuyên giáo cần khắc phục như: việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo chưa đi vào chiều sâu, chưa thực sự sát với tình hình mới. Định hướng và hiệu quả đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch còn thiếu sắc bén. Công tác tham mưu và phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương và các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp tại địa phương trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách về giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế… chưa được thường xuyên, kịp thời, vẫn còn thiên về xử lý các vụ việc nảy sinh…

Ông Định Thế Huynh: Ngành Tuyên giáo cần phản bác có hiệu quả các thông tin, luận điệu sai trái

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong năm 2017, ngành tuyên giáo phải nắm vững tình hình trong nước và quốc tế, chủ động tham mưa giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên giáo.

Trước hết là nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ngành tuyên giáo cũng xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 để bàn giải pháp triển khai có hiệu quả: Chủ động, tích cực tham mưu kịp thời, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế và một số vấn đề an sinh xã hội; nâng cao khả năng dự báo, nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả, định hướng tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo cũng đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan sớm cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách để thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đề nghị sớm phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 làm cơ sở để phát triển và quản lý hoạt động báo chí, internet và mạng xã hội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Định Thế Huynh: Ngành Tuyên giáo cần phản bác có hiệu quả các thông tin, luận điệu sai trái