Văn hóa - Du lịch

Nhận diện rõ các giá trị, nguồn lực văn hóa Thăng Long - Hà Nội

Bùi Trà My 21/03/2023 12:10

Đây là mục tiêu của Hội thảo khoa học Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, được TP Hà Nội khai mạc sáng nay (21/3).

Hội thảo nhằm phục vụ xây dựng và phát triển Thủ đô, theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thảo, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng một Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa là cách hiệu quả nhất để phát triển văn hóa của Thủ đô.

z4199049507303_4f2451862ed482171a087bd215d3c22b.jpg
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong nhiều năm qua, thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, coi văn hóa là động lực, là một trong các nguồn lực phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Liên tục trong nhiều nhiệm kỳ, Đảng bộ Thành phố đều ban hành chương trình riêng về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội văn minh.

image_gallery.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Đặc biệt, thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, ngày 22/2/2022, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Nghị quyết nhằm tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô Hà Nội cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ, tỷ trọng, giá trị gia tăng cao; hoạt động có tính chuyên nghiệp, với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; dịch vụ, sản phẩm văn hóa đa dạng, có chất lượng, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của người dân trong nước, thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu.

z4199051082322_c71be04b9a6a5bc0b45a8ec43e4f3b95.jpg
z4199051076706_431f0672ee944f70fd06769bc0e12b4f.jpg
Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết: Quán triệt và nhận thức một cách toàn diện, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng về văn hóa, dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa, TP Hà Nội đã tập trung đầu tư cho phát triển văn hóa với mục tiêu là bảo vệ, bảo tồn giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, văn hóa dân tộc; Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, các công trình văn hóa.

Thành phố đã dành nguồn lực đầu tư ba lĩnh vực: y tế, giáo dục - đào tạo và văn hóa giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp khoảng 49.200 tỷ đồng. Trong hai năm 2021-2022, đã hoàn thành tu bổ, tôn tạo 181 di tích, trong đó, có 4 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 114 di tích cấp quốc gia, 63 di tích cấp thành phố.

Hội thảo là sự tiếp nối, kế thừa và vận dụng những kết quả của các hội nghị, hội thảo khoa học vào thực tiễn cuộc sống đang diễn ra hết sức sôi động trên địa bàn thành phố để tiếp tục làm rõ tư tưởng chỉ đạo coi văn hóa là động lực, là nguồn lực xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn có sự đồng hành, tham gia đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu để tiếp tục làm rõ hơn nội hàm và giải pháp phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Đặc biệt trong năm 2023, thành phố tập trung triển khai đồng thời ba nội dung quan trọng, đó là: Xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi; lập Quy hoạch Thủ đô; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhận diện rõ các giá trị, nguồn lực văn hóa Thăng Long - Hà Nội