Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TANDTC về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015

22/01/2015, 14:41

Ngày 2/1/2015, Ban cán sự đảng TANDTC ban hành Nghị quyết số 01-NQ/BCS ngày 2/1/2015 về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TANDTC về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai công tác TAND năm 2015

Năm 2014, Tòa án các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong bối cảnh tình hình tội phạm chưa có chiều hướng giảm, các tranh chấp dân sự tiếp tục gia tăng, thẩm quyền của Tòa án được mở rộng trong một số lĩnh vực, như việc xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án liên quan tới hạn chế quyền tự do của công dân cũng như trong giải quyết các tranh chấp về đất đai. Năm 2014 cũng là năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013, trong đó yêu cầu đặt ra cho các Tòa án nói chung và Tòa án nhân dân tối cao nói riêng cần tập trung làm tốt công tác tổng kết thi hành các Luật tố tụng tư pháp, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và các Luật khác có liên quan, đặc biệt là Luật Tổ chức TAND năm 2002, Luật phá sản để rà soát, đánh giá từ đó chủ trì hoặc tham gia sửa đổi, bổ sung, đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Hiến pháp mới. Ngoài ra, các Tòa án còn tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề và trong bối cảnh các Tòa án còn nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ, Thẩm phán và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động, đặc biệt Hiến pháp có hiệu lực thi hành từ 1/1/2014 nhưng Luật Tổ chức Tòa án nhân dân chưa được sửa đổi, bổ sung nên việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án cũng gặp phải những bất cập, nhất là trong việc kiện toàn đội ngũ Thẩm phán Tòa án các cấp, đặc biệt là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Để đảm bảo hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nhất là, trong thực hiện các chỉ tiêu công tác mà Nghị quyết 37/2012/QH13 về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, TAND và thi hành án năm 2013; Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm; Nghị quyết số 69/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đề ra, đòi hỏi các Tòa án cấn có sự cố gắng, nỗ lực rất lớn.

Trên cơ sở quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, ngay từ đầu năm, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đã xây dựng và ban hành các nghị quyết, chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2014; xác định bốn giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động của Tòa án, là: (1) tiếp tục đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật; (2) đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; (3) làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; (4) đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của Tòa án các cấp nhằm công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có công việc liên quan đến Tòa án và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đến chất lượng công tác xét xử, làm tốt công tác rút kinh nghiệm  đối với các Thẩm phán có án bị hủy, sửa; gắn việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua với trao đổi nghiệp vụ và rút kinh nghiệm xét xử tại các cụm thi đua; yêu cầu các Tòa án thường xuyên tổng hợp, đề xuất những vướng mắc trong công tác xét xử để trên cơ sở đó xây dựng các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm sát với yêu cầu thực tế; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và kỷ luật công vụ cho cán bộ, công chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ tập trung vào việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác của các Tòa trong năm 2013; công tác xây dựng các Tòa án nhân dân đặc biệt được chú trọng, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án về tổ chức, bộ máy, biên chế, chế độ tiền lương, đổi mới mô hình tổ chức Đảng… trong các Tòa án nhân dân, bảo đảm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp; quy định của Hiến pháp năm 2013 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân; xây dựng các giải pháp hữu hiệu bổ sung cán bộ, Thẩm phán cho các đơn vị còn thiếu so với yêu cầu công tác; phát động các phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn với chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; động viên công chức, Thẩm phán nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vinh danh và khen thưởng kịp thời các Thẩm phán, công chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ…

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Tòa án trong năm 2014 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ các bản án, quyết định của Tòa án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán vẫn chưa giảm triệt để; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa và đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án vẫn còn hạn chế; công tác phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp tại Tòa án chưa đạt yêu cầu đề ra; số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong lĩnh vực dân sự vẫn còn là vấn đề cần phải quan tâm; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và Thẩm phán chưa đáp ứng yêu cầu đề ra và chưa gắn kết với các khâu trong công tác cán bộ, nhất là quy hoạch cán bộ; tình trạnh công chức, Thẩm phán vi phạm pháp luật vẫn còn…

Năm 2015 và những năm tiếp theo, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều biến động phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, các thế lực thù địch không ngừng có hoạt động chống phá, tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, khiếu kiện hành chính được dự đoán gia tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp, đòi hỏi các Tòa án nhân dân phải được kiện toàn về tổ chức, bộ máy và tăng cường về đội ngũ công chức, Thẩm phán để bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”. Trước mắt, các Tòa án nhân dân phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 81/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2014 về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, để ổn định về tổ chức, bộ máy bảo đảm chuẩn bị tốt các điều kiện thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của các Tòa án nhân dân trong tình hình mới, được thể hiện trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội   đã đề ra.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2015 của Tòa án nhân dân, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tâm năm 2015 của Tòa án nhân dân; cụ thể như sau:

I- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2015 CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

1. Tiếp tục triển khai thi hành nghiêm túc quy định của Hiến pháp  năm 2013 và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị; các Nghị quyết của Quốc hội đã được thông qua liên quan tới hoạt động của Tòa án.

2. Chủ động tổ chức triển khai thi hành các Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua có liên quan tới tổ chức và hoạt động của Tòa án, đặc biệt là Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và Nghị quyết số 81/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, trong đó tập trung vào một số công việc quan trọng sau đây:

2.1. Xây dựng dự thảo, báo cáo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về các việc sau đây:

a, Phê chuẩn tổ chức bộ máy; nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao;

b, Thành lập Tòa án nhân dân cấp cao, số lượng Tòa án nhân dân cấp cao, quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của mỗi Tòa án nhân dân cấp cao;

c, Quyết định danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia;

d, Quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán của các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự;

đ, Quy định chế độ tiền lương, phụ cấp đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các Tòa án nhân dân; Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án;

e, Quy định về mẫu trang phục, chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, Giấy chứng minh Thẩm phán; mẫu quân phục, chế độ cấp phát và sử dụng quân phục xét xử của Tòa án quân sự;

g, Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức.

2.2. Xây dựng dự thảo, trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định về các việc sau đây:

a. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp; Quy chế tổ chức thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp;

b. Quyết định thành lập các Tòa chuyên trách trong Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương;

c. Quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc trong các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương;

d. Hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ trong công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự;

đ. Quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc trong các Tòa án quân sự sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2.3. Chuẩn bị nhân sự trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các việc sau đây:

a. Chuẩn bị nhân sự trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

b. Trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp đối với các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã được bổ nhiệm trước ngày 1/6/2015 nhưng không được bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

3. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án,đảmbảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, trong đó đặc biệt chú trọng việc đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa. Tập trung làm tốt công tác hòa giải trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, tăng cường đối thoại trong công tác giải quyết vụ án hành chính và tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động; các trường hợp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung phải đúng quy định của pháp luật; khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án; phấn đấu không để xảy a việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm.

Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; khắc phục triệt để tình trạng đã trả lời không có căn cứ kháng nghị, nhưng sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị để giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm. Làm tốt công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Tòa án; đảm bảo việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù phải đúng pháp luật.

4. Khẩn trương hoàn thiện các dự án Luật, Pháp lệnh được giao chủ trì và tham gia soạn thảo, như: Các dự án luật tố tụng tư pháp, Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự… đảm bảo thể chế hóa đầy đủ các quy định của Hiến pháp và quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp và thực hiện quyền tư pháp. Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử; thường xuyên rà soát, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong công tác xét xử của các Tòa án, đặc biệt chú trọng việc triển khai áp dụng án lệ.

5. Tiếp tục làm tốt công tác tuyển dụng cán bộ, bổ nhiệm Thẩm phán và điều động, biệt phái cán bộ, Thẩm phán để bổ sung cán bộ, Thẩm phán cho Tòa án các cấp, nhất là các đơn vị có số lượng lớn các vụ án phải giải quyết. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân” theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ cương kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức; thực hiện tốt Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong các Tòa án nhân dân theo đúng lộ trình đề ra.

6. Khẩn trương hoàn thành tốt công tác chuẩn bị đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hoạt động của Trường Cán bộ Tòa án; xây dựng các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và Thẩm phán của Tòa án nhân dân ngay sau khi Học viện Tòa án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7. Tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế; tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế liên quan tới công tác Tòa án; xây dựng đề án về đào tạo cán bộ phục vụ hội nhập quốc tế để chuẩn bị tốt nguồn nhân lực tham gia vào các định chế tài phán quốc tế trong quá trình hội nhập quốc tế theo chủ trương và sự phân công của Đảng, Nhà nước. Tăng cường phối hợp với các đơn vị Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan tổ chức hữu quan trong và ngoài nước để chuẩn bị tốt hơn cho các đoàn ra, đoàn vào cũng như thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế khác.

8. Cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành ở Tòa án các cấp theo hướng phân công, phân cấp hợp lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm công tác đối với từng cấp Tòa án, từng bộ phận, cá nhân trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoat động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc của Tòa án. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án. Nghiên cứu tổ chức thí điểm mô hình Tòa án điện tử ở cấp sơ thẩm.

9. Chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945- 13/9/2015); triển khai các hoạt động tiến hành tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ III. Đẩy mạnh các phong trào thi đua theo khẩu hiệu “Cán bộ, công chức Tòa án nhân dân phát huy truyền thống, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức chính trị, đổi mới sáng tạo, giữ gìn kỷ cương, tăng cường dân chủ, ra sức thi đua làm theo lời Bác, bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng và Chỉ thị số 03-CT/TW/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp với cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức, Tòa án nhân dân các cấp” gắn với phong trào thi đua xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm sau khi tự kiểm điểm phê bình của cán bộ, đảng viên Tòa án các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thường xuyên rà soát, kịp thời khen thưởng, vinh danh đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí thành viên Ban cán sự và lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi chức trách và nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào nghị quyết này để chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị thuộc quyền phụ trách, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 đề ra trong Nghị quyết.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức quán triệt Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý; trên cơ sở điều kiện, tình hình cụ thể và chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 của Tòa án nhân dân.

3. Đề nghị Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 đã được Ban cán sự đảng Tòa án nhân tối cao thông qua tại Nghị quyết này.

4. Đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; các ban ngành, cơ quan chức năng Trung ương và địa phương phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 của TAND được đề ra trong Nghị quyết này.

5. Các Ban cán sự đảng TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị nhân sự để cơ cấu tham gia cấp ủy địa phương.

6. Giao cho Văn phòng Ban cán sự chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thanh tra, Ban Thư ký, Vụ Thống kê - Tổng hợp và các đơn vị chức năng thuộc Tòa án nhân dân tối cao đôn đốc, theo dõi, kiểm tra định kỳ việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao.

Thay mặt Ban cán sự Đảng

Bí thư

Trương Hòa Bình (đã ký)

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TANDTC về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015