Khối các cơ quan Trung ương: Tăng cường và đổi mới công tác dân vận

Hương Thủy, Ảnh: TTXVN | 23/03/2015, 18:15

Sáng 23/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện " Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận". Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 ( khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và chọn chủ đề công tác trọng tâm năm 2014 là “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”(“Năm Dân vận - 2014”) nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ về công tác dân vận.

Hai khâu đột phá 

Triển khai “Năm Dân vận - 2014”, Đảng ủy Khối đã tập trung vào hai khâu đột phá: Một là, nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương. Hai là đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, trọng tâm là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân. 

Khối các cơ quan Trung ương: Tăng cường và đổi mới công tác dân vận

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Qua một năm triển khai thực hiện “Năm Dân vận - 2014”, công tác dân vận của Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến bước đầu rất quan trọng cả trong nhận thức và hành động. Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể đã nhận thức đúng và đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của công tác dân vận và trách nhiệm của tổ chức trong việc thực hiện công tác dân vận. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối đã nhận thức rõ và đầy đủ hơn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Trách nhiệm và phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhất là trong công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, chú trọng hơn việc lắng nghe ý kiến của nhân dân, tôn trọng dân, dân chủ, công khai với nhân dân; thái độ ứng xử trong việc tiếp, trao đổi, giải quyết công việc của dân tốt hơn. 

“Năm Dân vận - 2014” thực sự có tác động mạnh đến hệ thống cấp ủy và cấp chi bộ, nhất là cụm các cơ quan bộ, ngành tham mưu quản lý nhà nước. Một số cấp ủy trực thuộc đã phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nghiên cứu đơn giản hóa, giảm bớt nhiều thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân... 

Đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan nhà nước 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng Hà Thị Khiết nêu rõ: trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta có nhiều nghị quyết, chủ trương, chính sách về công tác dân vận đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả. 

Khối các cơ quan Trung ương: Tăng cường và đổi mới công tác dân vận

Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban Bí thư và Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Hà Thị Khiết biểu dương những kết quả của Đảng bộ Khối đã đạt được trong thực hiện công tác dân vận. Đảng bộ Các cơ quan Trung ương - nơi bao gồm các cơ quan đầu não, tham mưu chiến lược, hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Việc Đảng ủy Khối chọn năm 2014 là “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” là rất trúng và đúng với tình hình của Đảng bộ Khối đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay. 

Cơ bản đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy Khối, Bí thư Trung ương Đảng Hà Thị Khiết nhấn mạnh: Với vai trò là bộ não của Trung ương và đất nước, Đảng bộ Khối cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Dân vận. Nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” ; Quyết định của Bộ Chính trị về: Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội"; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Qua đó, làm cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức, chuyển biến về ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hành dân vận. 

Đảng ủy Khối cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, thủ trưởng các bộ, ngành cần tăng cường, đổi mới hình thức, cách thức nắm bắt tình hình nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân và các giai tầng xã hội ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; coi trọng tổ chức đối thoại giữa cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị với nhân dân; trân trọng và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những bức xúc của nhân dân liên quan đến đời sống, tư tưởng, tình cảm, văn hóa, dân tộc, tôn giáo để tham mưu cho Đảng, Nhà nước có chủ trương, chính sách, biện pháp giải quyết phù hợp, kịp thời, thiết thực. 

Đảng ủy Khối cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, thủ trưởng các bộ, ngành đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận của cơ quan nhà nước. Trước hết, cần quan tâm chỉ đạo việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các chính sách cụ thể đối với các giai tầng xã hội, tạo điệu kiện, môi trường để nhân dân được cống hiến, tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các cơ quan nhà nước, nhất là những ngành, cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân cần công khai các thủ tục hành chính, quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân biết và giám sát, kiểm tra việc thực hiện. 

Đảng ủy Khối coi trọng và quan tâm hơn nữa đến công tác dân vận của chi bộ, tiếp tục xác định địa bàn trọng tâm, trọng điểm của công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là chi bộ. Các cấp ủy đề cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp theo tinh thần Quy định 101của Ban Bí thư về thực hiện công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

Đảng ủy khối q uan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chủ động, tích cực, thiết thực, hiệu quả. Hướng các hoạt động bám sát tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên; sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” ; tham gia xây cơ quan, đơn vị vững mạnh; thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy chế, quy định của Bộ Chính trị. 

Việc Đảng ủy Khối xác định trong năm 2015 tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận sẽ góp phần tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII và Đại hội XII của Đảng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khối các cơ quan Trung ương: Tăng cường và đổi mới công tác dân vận