Học tập và làm theo gương Bác: Cần nâng cao trách nhiệm đi đầu của lãnh đạo chủ chốt

Trọng Bằng | 26/12/2015, 09:38

Nội dung trên đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2015 và đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị mới diễn ra.

Học tập và làm theo gương Bác: Cần nâng cao trách nhiệm đi đầu của lãnh đạo chủ chốt

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội - Ảnh: HM

Hôm qua (25/12), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2015 và đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tham dự hội nghị có hơn 4.000 đại biểu tại các điểm cầu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh chủ trì Hội nghị.

Các báo cáo, tham luận, trao đổi tại Hội nghị nhận định, hơn 4 năm qua, nhất là trong năm 2015, năm của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, các địa phương, các cấp, các ngành trong cả nước đã làm được nhiều việc thiết thực, có ý nghĩa nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Việc tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh được thực hiện bài bản, khoa học, sâu rộng hơn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng bám sát điều kiện thực tế, chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được các cấp ủy chỉ đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, thực hiện Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương và Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Nội dung nêu gương đã được nhiều địa phương cụ thể hóa. Các cấp ủy đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể. Cấp ủy đảng các cấp đã thường xuyên quan tâm đến nhiệm vụ giáo dục thanh niên, tổ chức, hướng dẫn thanh, thiếu niên học tập và làm theo Bác theo tinh thần của Chỉ thị, nhất là đối với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Hoạt động giao ban, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị đã được triển khai một cách thường xuyên và rộng khắp. Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm hơn, gắn với tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9. Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí góp phần tích cực vào tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, học tập và làm theo đạo đức của Bác trong toàn xã hội.

Các đại biểu đã thảo luận, phân tích nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị; nêu những khó khăn, vướng mắc, chỉ rõ nguyên nhân và thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện Chỉ thị một cách có chất lượng, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã đạt được; biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 và trong hơn bốn năm qua.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý ngoài những kết quả đạt được nói trên, cần nhận thức đầy đủ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để quyết tâm khắc phục trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Chỉ thị. Một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt, nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị. Kết quả thực hiện một số nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị còn nhiều hạn chế: lúng túng trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề, việc phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa thực sự tích cực và kiên quyết; việc tổ chức và phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của lãnh đạo chủ chốt, của cán bộ, đảng viên ở một số nơi còn thiếu cụ thể, bị xem nhẹ, hoặc đề ra nhưng thực hiện chưa tốt, thiếu kiểm tra, đôn đốc và không gắn kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương với việc xem xét, đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Vẫn còn những biểu hiện thiếu gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên trong công tác và đời sống, ảnh hưởng đến việc thực hiện Chỉ thị, thậm chí còn gây tổn hại đến niềm tin của quần chúng nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Đồng thời Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cũng nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tất cả các địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc; đưa việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề dần đi vào nền nếp, trở thành ý thức tự giác, thiết thực, hạn chế tình trạng hình thức, qua loa, chiếu lệ; nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã bước đầu được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Trên tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp ủy, lãnh đạo chính quyền cần tiếp tục nâng cao nhận thức về yêu cầu phải thường xuyên và tự giác trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối các cơ quan quản lý Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nội dung thực hiện Chỉ thị cần gắn chặt hơn nữa với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, các phong trào của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đưa vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng và sinh hoạt các đoàn thể; tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, khuyết điểm và mang lại những kết quả nhất định, cần được tiếp tục phát huy; phát huy việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là của người đứng đầu là vô cùng quan trọng.

Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, những giải pháp cơ bản để thực hiện tốt Chỉ thị trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, để triển khai tốt các nhiệm vụ đã đề ra, cần tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và chủ đề của các năm trước.

Cấp ủy tổ chức trao đổi, thảo luận về các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị, hướng vào việc quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương 2016; Khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong toàn bộ nhiệm kỷ Đại hội XI.

Các cấp ủy chú trọng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Các cấp ủy chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt đoàn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW, Quy định 55-QĐ/TW của Ban Bí thư và các quy định khác trong thực hiện Chỉ thị; Quan tâm chỉ đạo, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị trong thực hiện Chỉ thị; tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, các biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

Bài liên quan
Phấn đấu nâng tỷ lệ lãnh đạo chủ chốt là nữ trong cơ quan nhà nước
Ngày 03/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 75%.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học tập và làm theo gương Bác: Cần nâng cao trách nhiệm đi đầu của lãnh đạo chủ chốt